มีลูก 6 คน แต่พึ่งพาไม่ได้ ต้องมานั่งเป่าแคนหาเลี้ยงชี พ

เรื่องร าวของ 2 ตๅ-ยาย ที่นั่งเป่าแคนในตลาดสดสีคิ้วสองเ ฒ่ าช ร าคู่ชีวิ ต เดินทางจากห้วยแถลงขึ้นรถไ ฟ

มาเป่าแคนตามสถานที่ต่างๆหวังเป่าแคเพื่อแลกกับเ ศ ษเงิu เอาไปประทั งชีวิ ตและเลี้ยงชี พ ย ายเล่าว่าต าถูกใบอ้อย

บ าดต า จนบอกไม้เห็น ชีวิ ตบั้นปลาย ต ากับ ย ายเลยต้องอยู่แบบอดๆอย า กๆ ต ากับย ายมีลูกทั้งหมด 6 คน

แต่ทุกคนต่างล้ วน ไปมีชีวิ ตเป็นของตัวเอง

ไม่ค่อยได้กลับมาดูแลพ่อแม่ wวกเค้าก็ไม่มีเงิuเหมือนกัน หัวอกคนเป็นพ่อแม่ก็เลยไม่อย ากไปรบกวนลูก

จึงต้องต่อสู้ดิ้ นร นเพื่อสู้กับชีวิ ตในวั ยช ร า ย ายบอกอีกว่าถึงต ากับย ายจะเป่าแคนแลกเ ศ ษเงิuอย่ างน้อย

ก็เป็นอาชี พที่สุจริตไม่ได้ไปทำให้ใครเ ดื อ ด ร้ อ นให้ใคร และไม่ได้เป็นภั ยต่อสังคม

Related posts