ทนคิดถึงไม่ไ หว 2 พี่น้องปั่นจักรย านกว่า 50 กม. มาเยี่ยมพ่อที่เรื อ นจำ

สงส ารจับใจ 2 พี่น้องปั่นจักรย านกว่า 50 กม. มาเยี่ยมพ่อที่เรื อ นจำ

แต่ต้องผิ ด ห วั งเมื่อมาวันหยุด ทางเรื อ นจำไม่สาม ารถให้เข้าไปเยี่ยมพ่อได้

ย้อนเรื่องร าวของหนูน้อย 2 พี่น้อง ที่ปั่นจักรย านจากบ้านระยะทางกว่า 50 กิโ ลเมตร

มาเยี่ยมพ่อ แต่ต้องผิ ด ห วั งเมื่อเป็นวันหยุดราชการจึงไม่สาม ารถเข้าเยี่ยมได้

ต่อมาพลเมืองดีทร าบเรื่องร าว และเห็นความตั้งใจของสองพี่น้อง

จึงอาสาพาเดินทางมาเยี่ยมพอในวันราชการ สองหนูน้อยได้เจอพ่อ

และเล่าว่า ตนดีใจที่ได้เจอพ่อ พ่อก็ดีใจมากทีเจอตน เพราะว่าเห็นพ่อร้ อ งไ ห้ด้วย

Related posts