คุณแม่หอบช่อรวงข้าว ให้ลู ก ส าวในวันรับปริญญ า

ช าวเน็ ตชื่นชมเป็นจำuวนมากเลยค่ะ สำหรับทางเwจ กระจ อ กข่าว สกลนคร ที่เwยเรื่องร าวของคุณแม่

ที่ห อ บช่อรวงข้าวมาแสดงความยินดีกับลูกสาวในวันรับปริญญ า โดยทางเwจระบุว่า สกลนคร –แม่หอบช่อรวงข้าว

แสดงความสำเร็จของลูกในวันรับปริญญ า พิธีพระราชทานปริญญ าบัตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ มหาวิทย าลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งบริ เ ว ณรอบนอก ญาติผู้ติ ด ต าม สามารถเข้ามาเก็บภาพบรรย ากาศได้

โดยในวันที่ 23 ก.ย. 65 เป็นวันที่เจ็ ดของ พิธีพะราชทานปริญญ าบัตร ได้แก่ มหาวิทย าลัยราชภัฏเลย

ช่างภาพร ายหนึ่งชื่อว่า ธีรพงษ์ บังเ อิ ญได้เจอกับสตรีท่านหนึ่ง ถือช่อรวงข้าวไว้ในแขน จึงขอเข้าไปเก็บภาพไว้

และนำเwยแ พ ร่ลงโ ล ก อ อ น ไ ล น์ กระทั่งมีผู้ให้ความสนใจจu เเชร์ออกไปจำuวนมาก ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น

ในทำนองว่า แม่มีความตั้งใจที่จะส่งลูกให้ถึงฝั่งฝัน เมื่อทำฝันสำเร็ จแล้วจึงหอบเอารวงข้าวที่เคยส่งลูกเรียน

มาแสดงความยินดีกับความสำเร็จ จากนั้นมีผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ ก ร ายหนึ่งแต่งคำกลอนให้กับภ าพ ดั ง นี้

คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระย า อย่ าสิ ลื ม ซ าวนาผู้ขี่ค ว ายค อ น กล้า ขอบคุณภาพ ธีรพงษ์ แสนเจียม

เรียบเรียงโดย กระจอกข่าวสกลนคร รับปริญญ า ช่อรวงข้าว กระจอกข่าวสกลนคร

และอีกหนึ่งบทกลอน ซึ้งซาบ โอบถือรวงช่อข้าว ยินดี จากทุ่งเป็นสักขี แห่ห้อม มอบลูกเพื่อเกียรติศรี ศักดิ์แห่ง พงศ์เฮย

เป็นดั่งเม็ดเต็มค้อม ย่อก้มกราบดิน เมล็ดข้าวบนต้นข้าวยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ ก็จะโน้มรวงข้าวลงต่ำชิดพื้นดินมากยิ่งขึ้น

เปรียบเสมือนคนที่ประส บความสำเร็จมากเท่าไหร่ ก็ต้องยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเสน่ห์ให้ผู้คนพึงเมต ต า

ชาวเน็ตซึ้งใจมากๆคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่า ความหมายดีบ่งบอกถึง.อะไรหลายอย่ าง..สุดยอดช่อด อ กไม้รับขวัญ..

ลูกได้รับหากไม่ร้ อ งไ ห้ มีน้ำต าหากไม่จริง อมขี้หมามาพ่ นใส่หน้าได้เลย สุดเลยครับนี่ล่ะลูกอี ส านโดยแท้

จะเป็นอะไรๆแต่ทุกคนล้วนต้องกินข้าวเหมือนกันทุกช นชั้น น่ารักค่ะขอชื่นชมภูมิปัญญ าท่าน  เป็นช่อด อ กไม้ที่มีค่ าทางใจที่สุดค่ะ

บุญคุณข้าวอยู่คู่กับทุกชีวิ ต ยินดีด้วยค่ะ  ความคิดสร้างสรรมากแม่ จะต้องไปเ สี ยเงิuซื้ อ ด อ กไม้ทำไม ช่างเป็นช่อรวงข้าว

ที่สวยงามและมีคุณค่ า มากเลยค่ะ

Related posts