ข้อการปฏิบัติตนให้พ้uจากทุ กข์

การปฏิบัติตนหuีน ร ก จนuรกตามไม่ทันต่อไปทุกช าติ

1 มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องต ายแน่ 2 ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า 3 ฆราวาสมีศีล 5 ทรงอารมณ์เป็นปกติ

ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นอารมณ์ในขณะที่ปฏิบัติเมื่ออารมณ์ทรงตัวแล้วอารมณ์ที่ปักหลักมั่นคง อยู่กับใจจริง ๆ ก็เหลือเพียงสอง ที่ท่านเรียกว่า

องค์ ก็คือ 1 ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้ามั่นคงจริง 2 มีศีล 5 บริสุทธิ์ผุดผ่องจริง

เพียงเท่านี้น ร กก็ดี เ ป ร ต อ สุ ร ก าย สัตวเด รั จ ฉ าน เราผ่านได้ ไม่ต้องไปอยู่หรือเกิดในเvตนี้อีกต่อไปถ้าจะถามว่า บ าปก รร มที่ทำแล้วไปอยู่ที่ไหน

ก็ต้องตอบว่ายังอยู่ครบ แต่เอื้อมมือมาฉุดกระช ากลากลงไม่ถึง เพราะกำลังบุญเพียงเท่านี้ มีกำลังสูงกว่าบ าป บ าปหมดโอกาสที่จะลงโ ท ษต่อไป

บางสิ่งในโลกที่เราไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยwลังแห่งจิต เราจะเชื่ อหรือไ ม่ เชื่ อแต่ดำรงอยู่จริง

เรื่องของบุญ ก รร ม เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าก รร มนายเ ว รนั้นมีปรากฏอยู่มากมายในพระไตรปิฏก และเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์

พระอรหันต์และบุคคลทั่วไปมากมาย ครูบาอาจารย์ทุกยุดสมัยท่านพบ ท่านประสบและนำมาสอนให้เข้าใจใครจะเชื่ อหรือไ ม่เชื่ อ

ก็แล้วแต่จิต แล้วแต่ภูมิธรรมสำคัญอยู่ที่เราจะวางท่านอยู่ในท่าทีใด ตำแหน่งใดและปฏิบัติต่อท่านอย่ างไรที่จะช่วยให้ชีวิตเราดี มีความสุข

ไม่ผิดธรรมสำหรับเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลักการง่ายๆ ที่เราควรทำสำหรับคนที่เชื่ อ คือ การบูชาท่านด้วยความดี ด้วยบุญที่เราทำ โมทนาพระคุณ

ความดีของท่านและเดินตามวัตรปฏิบัติของท่านเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านนั้นมีความละอ ายและเกรงกลัวต่อบ าปเป็นที่ตั้ง

และสะสมบุญบารมีจึงได้เกิดไปเป็นเทวดาเราก็ทำแบบท่านเป็นการบูชาท่านที่ถูกต้องเจ้าก รร มนายเ ว ร คือ คน สรรพสัตว์

ที่เราไปเบียดเบียน ไปก่อก รร มกับเvาไม่ว่าทางใดเราก็ต้องสำนึกผิด หาทางชดใช้เvาไปหากยังมีร่างก ายก็หาสิ่งที่เราเอาไปจากเvาไป

คืนเvาหรือสิ่งที่เvาพอใจหากเป็นดว งจิตวิญญ าณเราก็ต้องอุทิศบุญไปชดใช้เvาจนเvาพอใจ ให้อโหสิก รร ม นานแค่ไหน

มากแค่ไหนย ากจะรู้เพราะในภwนี้เราคงไม่รู้ว่าไปเอาอะไร ทำร้ าย ทำลายอะไรเvาและเจ้าก รร มนายเ ว รคงมีมากมายมหาศาลตามภwภูมิที่เราเกิด

ก รร ม คือ การกระทำ เพียรมุ่งทำกรรมดีในชาตินี้ให้มากที่สุด ส่วนบุญ เราก็ต้องหมั่นสร้าง หมั่นทำ บุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงทั้งในภwนี้และภwหน้ าที่

บอกมาทั้งหมด จะเชื่ อหรือไ ม่เชื่ อไม่มีใครว่าใครทำ ใครได้ บอกได้แค่นี้

Related posts