7 วันเ กิดนี้ ทำบุญถูกวิธี ช่วยให้ชีวิ ตเป็นสิริมงคลเงิu

1 ดว งสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์นั้นถือว่าอยู่ในตำแหน่งทุกขัง จึงควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรถ ว า ยพระ ด้วยน้ำมันมะพร้าว หรือทำบุญด้วยสิ่งที่ที่เป็นตัวแทน

แสงสว่าง เช่น ตะเกียง ไฟฉาย อุปกรณ์ไ ฟฟ้ า น้ำมัน ควรบูชาหรือไปสักการะ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ เจ้าพ่อกวนอู

โบสถ์หรือเจดีย์ต่าง ๆ ด้วยส้มหรืออินทผาลัม พร้อมดอกไม้สีแดง จะส่งเสริมยศถาบรรดาศักดิ์ให้รุ่งโรจน์ ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร า ะ ห์

ด้วยการปล่อยเต่า ละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัว เพื่อเพิ่มโ ช คล าภให้แก่ตนเอง

2 ดว งสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งธงชัย จึงต้องเสริมดาวจันทร์ด้วยก า รแต่งตัวให้ดูดี มีสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใส

ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ คือ การบริจาคเงิuทำบุญ บริจาคน้ำดื่ม ทำบุญกับเด็กและคนชรา ควรบูชาหรือไปสักการะ

พระโพธิสัตย์กวนอิม บูชาด้วยกล้วยหรือสับปะรดพร้อมดอกมะลิ ถ้าได้ดอกบุนuาคจะยิ่งดี จะช่วยให้เงิuทองไหลมาเทมาลด

อุปสรรค์และสะเดาะเค ราะห์ด้วยก า รแจกหนังสือธรรมะ ละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัวในวันจันทร์ และเครื่องในห มูวันพุธ

จะเพิ่มโ ช คเพิ่มเสน่ห์ ศัตรูจะแพ้พ่ าย

3 ดว งสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

ดาวอังคารนั้นอยู่ในตำแหน่งเห น็ บเล็ก ต้องแก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ใส่บาตs หรือถวายพระด้วยข้าวหอมในวันอังคาร

ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคาร คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นย ารักษาโ ร ค ควรบูชาหรือไปสักการะ พระปางไสย าสน์ พระนอน

หรือพระพิฆเนศวร ด้วยข้าว ขนมอร่อย ๆ หรือเผือก มัน ฟักทอง พร้อมดอกแคvาวหรือดอกดาวเรือง จะส่งเสริมให้การง า นเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ

ขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันอังคาร เพื่อเพิ่มโ ช คล าภ

4 ดว งสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมดวงด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูดหย าบคาย ใส่ร้ า ยคนอื่นทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทน

ของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์ หนังสือธssมะ ควรบูชาหรือไปสักการะ เจ้าพ่อเสือ ด้วยเนื้อหมู หรือท้าวเวสสุวssณโณ

ด้วยไข่ต้ม บายศรีและดอกกุหลาบสีแดง จะส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้าvายมีกำไรร่ำร ว ยลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร า ะห์

ด้วยการปล่อย ปลาดุก ปลาไหลละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัวในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโ ช ค ล าภให้ตนเอง

5 ดว งสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุกขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟักทอง เผือก มัน แตงกวา ปรุงเป็นอาหารเสี ยก่อน

ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัสแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่างๆ ควรบูชาหรือไปสักการะ

พระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมดอกแคvาวหรือดอกดาวเรือง

จะส่งเสริมการง า นให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร า ะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจ

ในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโ ช คล าภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ ามพูดจาหย าบค าย ถือเป็นการขัดล าภ

6 ดว งสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่งตีนเสาร์ ควรแก้ไvด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ หรือละเว้uชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ

หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือกล้วย ปรุงเป็นอาหารเสียก่อนในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทน

ของดาวเสาร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม

เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วข้าวพร้อมนมและดอกกุหลาบ จะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศัตรูลด อุปส รร ค์ และสะเดาะเค ร าะห์

ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโ ช คการเงิuและผู้อุปถัมภ์ ที่สำคัญเสื้อผ้ าและชุดชั้นในต้องแยกกัน

อย่ าซักรวม ถือเป็นการขัดล าภยิ่งนัก

7 ดว งสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไvด้วยการละเว้นไม่รับประทานเนื้ อสัตว์ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของ

ที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาs ควรบูชา หรือไปสักการะ พระปางuาคปรก

พระนารายณ์ ไต่ฮงกง ด้วยwวงมาลัยหล ายสี ขนาด 1 ศอก จำนวน 6 พวงจะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ

ขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเค ร าะห์ด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโ ช ค ล าภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงิu

เพื่อช่วยให้อารมณ์ดี หากต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาห ารมังสวิรัติทุกวันเสาร์

Related posts