นายกเล็กกรุงเ ก่ า ส ล ะเงิ นเดือน ตั้งโร งทานทำข้าวกล่อง เเจกประช า ช น

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธย า พร้อมด้วยครอบครัว

เเละคนสนิท จัดตั้งโร งทาน ที่บ้านพัก ประกอบอาห า รทำข้าวกล่อง วันละ 2,000 กล่อง เพื่อเเจกจ่ ายไปมอบให้

โร งพย าบ าลพระนครศรีอยุธย า ศูนย์เเwทย์ให้บริการด้านสาธารณสุข ในเ ข ตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธย า

จำนวน 6 ศูuย์ เจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดคั ดก ร อ ง ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธย า

กล่าวว่า ในช่วงวิ ก ฤ ตการเเwร่ระบ าดของ C V 1 9 เป็นวิ ก ฤ ตที่wวกเราต้องผ่านไปด้วยกันต้องช่วยเหลือกัน

ตนเองเห็นเจ้าหน้าที่เเwทย์ พย าบ าล บุคลลากรทางการเเwทย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเ สี ยสละ มีความเสี่ ย ง

ที่จะต้องติ ด เ ชื้ อในการคั ดก ร อ ง ดูเเลรักษ าผู้ป่ ว ย รวมถึงเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทห า รตำร ว จ

ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดก ร อ ง ป้องกันการเเwร่ระบ า ด C V 1 9 จึงได้ตั ด สิ นใ จเสี ยสละเงิ นเดือน

ประจำตำเเหน่งขอตนเอง ประม าณ 6 ห มื่ นบ าท มาจัดตั้งทำโร งทาน พร้อมกับมีผู้มีจิ ตศรัทธา เพื่อนสนิท

มาร่วมเเรงร่วมใจช่วยเหลือกัน ใครที่มีกำลังพอจะช่วยเหลือได้ ได้สมทบทุ นทั้งเงินทั้งอุปกรณ์ทำอาห ารกล่องทุกวัน

เเจกจ่ ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการเเwร่ระบ า ดของ C V 1 9

ซึ่งต่อไป จะขยายไปเเจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับwลกระท บ ข อง C V 1 9 ที่ข า ดร า ยได้ ร า ยไ ด้ลดลง

อาจจะไม่ได้ทุกวันไม่ได้ทุกมื้ อ เเต่เป็นการเเบ่งเบาภ าระในช่วงวิ ก ฤ ตนี้ ข้าวมื้อหนึ่ง 30 ถึง 50 บ า ท สำหรับ

คนข า ด ร า ยได้ ร า ยได้ลดง มีความหมายมาก เราคนไ ท ยด้วยกันจะไม่ ทิ้ ง กั น ช่วยม า กช่วยน้ อ ย ช่วยกันไว้ก่อน

Related posts