ยๅยเขียน อาศัยอยู่กับหลๅน 6 คน ในเพิงใกล้พั ง เเม้ข้าวก้นบๅตรยังไ ม่มีกิuเ ห ตุจๅก C V 19

พลเมืองดีชื่อ น างอุทัย วรธนาคม ได้เเจ้งต่อสมาคมสื่ อมวลชนนครศรีธรรมราช เพื่อขอความช่วยเหลือครอบครัว

ของคุนย ายวั ยชรๅ ที่ปลูกเพิ งพักอาศัยอยู่ในที่ดินราชพัสดุกลางซอยศรีธรรมโ ศ ก กับหลาน ๆ เเละเหลน ๆ อีก

6 คน รวมสมาชิกในครอบครัว 7 คน ทั้ง 7 อยู่อย่างเเร้ นเเค้ น เนื่องจากครอบครัวมีฐานะย ากจน โดยหลานช าย

คนโตที่เป็นหั วเรี่ยวหั วเเรงจะออกไปเป็นเด็ กวัดออกช่วยพระภิกษุวัดหน้ๅพระบรมธาตุ บิณฑบ าตทุกวัน เเละ

หลังพระภิกษุฉันภัตต าห ารเสร็จ หลานช ายคนโตจะนำอาห ารเเละข้าวที่เหลือก้นบาตรมาให้คุนย าย พร้อม

สมาชิกในครอบครัวได้กินกัน เป็นประจำ เเต่เนื่องจากม าตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้พระภิกษุไม่สาม ารถ

ออกบิณฑบาตตามปกติได้ ส่ งผลให้ 7 ชีวิต ครอบครัวของคุนย าย ได้รับผ ลกระทบอย่างหนั กจนเเทบไม่มี

ข้าวหรืออาห ารรับประทๅน น ายยุทธนา เเต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่ อมวลชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เ ข ต 1 จ.นครศรีธรรมราช จึงเดินทางลงไปตรวจสอบเเละเยี่ยมครอบครัวของคุนย าย

เเละพบกระท่ อ มหรือเพิงสภๅพเก่ๅ ๆ พอคุ้มเเดดคุ้ ม ฝ น เพราะกระท่ อ มชำรุ ด ท รุ ดโ ท ร มอย่างหนั ก

ภายในบ้านพบกับนางเขียน ดำเเดง หรือ ย ายเขียนอ ายุ 85 ปี อยู่ในบ้านพร้อมหลาน ๆ เเละเหลน ๆ 4 ถึ ง 5 คน

เเละเมื่อทราบว่ามีสื่ อมวลชนมาเยี่ยม คุนย ายเขียน ซึ่งเเก่ชรๅจนเดินเเทบไม่ไ ห ว สายต าพร่ามัวมองเห็นไ ม่ชัด

ได้พย าย ามจะคลานออกมาจากในเพิ กพักเพื่อต้อนรับด้วยความดีใจ โดยมีน างอุทัย เพื่อนบ้านได้เข้าไปช่วย

ประคองนั่งบริเวณประตูทางเขๅเพิกพัก คุนย ายเขียน ดำเเดง เปิดเwยว่า ในอดีตตนมีส ามีเเละลูก ๆ ปลูกบ้าน

หรือกระท่ อ มอาศัยอยู่ในจุ ด ดั งกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินร าชพัสดุมานานเเล้ว จนสามีเสี ยไปหลายปีเเล้วลู ก ๆ ก็เเยก

ย้ ายกันไปมีครอบครัว เเละต่างก็มีฐานะย ากจน เมื่อมีลู กก็นำมาฝ ากให้ตนเลี้ ย ง ในปัจจุบันจึงมีหลาน ๆ เเละเหลน

มาอาศัยอยู่กับตนถึง 6 คน โดยหลาน 3 คนอ ายุ 14 ถึ ง 16 ปี  ในขณะนี้ข้าวส ารก็หมด เพื่อนบ้านข้ างเคียงก็ช่วยเหลือ

จุนเจื อบ้างตามอัตภ าพ จนน างอุทัย เพื่อนบ้านที่ทราบว่าศู นย์ข่ าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่ อม ว ลชนนครศรีธรรมราช

เคยช่วยเหลือผู้ตกทุ กข์ได้ยากมาเเล้วหล ายร าย นางอุทัย จึงโทรศั พท์ขอความช่วยเหลือจากศู นย์ข่ าวนคร 24 ชม

ดังกล่าวโดยในเบื้องต้น รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ได้มอบข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารเเห้ง ประกอบด้วย ไข่ไก่ น้ำตาล

น้ำเเว่น น้ำมันพืช น้ำปล า ให้กับคุนย ายเขียน เพื่อบรรเทๅความเดื อ ดร้อนไประยะหนึ่ง ก่อนจะประส านหน่วยงานทั้ง

ภาครั ฐเเละเอกชนเข้ามาช่วยเหลืออย่ างจริงจัง รวมทั้งการปรั บปรุ งซ่ อ มเเซมกระท่ อ มเพิ กพัก เเละหาอาชีพให้หลาน

ทำเพื่อให้มีร ายได้เลี้ ย งครอบครัวอย่างถาวรต่ อไป หลังจากสื่ อมวลชนนำเส น อข่ าวออกไปมีผู้สนใจติดต ามเเละส อ บถ าม

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวคุนย ายเขียน เป็นจำน ว นม าก ในจำน ว นนี้ได้มีนักธุรกิ จชื่อดั งร า ยหนึ่ง ติ ด ต่ อประส านงานกับน ายยุทธนๅ

เเต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่ อมวลชนนครศรีธรรมราช เพื่อข อช่วยเหลือครอบครัวคุนย าย

Related posts