ใหม่ สุคuธวา โ อ นเงิ นบริจ าคทำบุญใหญ่ ช่ว ยชีวิ ตโ ค กระบื อ 21 ชีวิ ต

สำหรับใหม่ สุคuธวา ตอนนี้เธอคือว่าที่คุนเเม่สุ ดเเ ซ่ บ ตัวเเม่ด้ านเเฟชั่น ที่ตอนนี้กำลังตั้งค รร ภ์ลู กน้ อ ย

ที่เเม้ว่าจะเเพ้ท้ อ งเเค่ไ ห น ก็ไม่หยุดเดินสายทำบุญกับหวานใจอย่าง ดีเจต้ น สรพงษ์ จนเเฟ น ๆ ต้อง

ยอมใจในความบุญทุ่ม ล่ าสุ ด ใหม่ สุคuธวา ได้ทำบุญบริจ าคเงิ นเพื่อไ ถ่ชีวิตโ ค ก ร ะ บื อจำน ว น 21 ชีวิ ต

โดยมีเเม่โ คที่ตั้งท้ อ งอยู่ด้วย 6 ตั ว นับว่าเป็นการทำบุญครั้งใ ห ญ่มาก โดยส าวใหม่ได้โwสต์ภ าพ

ส ลิ ปโ อ นเงิ นบริจ าคทำบุญใหญ่ ช่วยชีวิตโ ค กระบื อ พร้อมข้อความลงในอินสต าเเกรมว่า

อนุโมทนาสาธุกันได้นะคะ ใหม่ได้ร่วมบริจ าคเงิ น ไ ถ่ชีวิตโ คกระบื อ ทั้งหมด 15 ตั ว

ซึ่งท้ อ งอยู่ 6 ตัว ร ว มเป็น 21 ชีวิ ต ยอดทั้งหมด 6 หมื่ นบ าท โค กระบื อ ทั้งหมดนี้จะไปอยู่ที่

วัดคันธาราม อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่นะคะ มหๅบุญ มหากุศลในการทำบุญครั้งนี้ ขอส่ ง ผ ลบุญทั้งหมด

ให้ลู กที่อยู่ในท้ อ ง เเม่ข อให้ห นูเเข็ งเเร ง สมบูรณ์ เป็นเด็ กดี มีธรรมะในใจ อยู่ในศีลธรรม ตั้งเเต่

ด้านเเฟ นคลั บเเห่เข้ามาอนุโมธนาบุญกันอย่างล้ นหล าม พร้อมกับอวยพรให้ลู กในท้ อ งของ

ใหม่ สุคนธวา สุขภาพเเ ข็ งเเ ร งเป็นอีกหนึ่งส าวที่ทั้งสวยเเละใจบุญม าก ๆ เ ล ยค่ ะ

Related posts