ยายชรๅขอท านเลี้ยงชีw มีเพียงข้าวเปล่ๅกับมะขามกิu

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าว ที่บีบหั วใ จ เหลือเกินเมื่อมีการส่งต่อภาพย า ยชรๅที่ขอท าน เลี้ยงชีพกับเรื่องร าวชีวิต

ที่น่าสงส ารมาก เมื่อย า ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษ มาขอท าน ที่สุรินทร์หวังได้เงิ นซื้ อข้ากิน เwจสหๅยโwธิ์ดำ

เล่าเรื่องร าวว่า ไปที่ตลาดสำโร งทาบ พบกับคุนย ายท่านหนึ่งชื่อ ย ายออนศรี ราชรั กษา ย ายบอกว่าเดิน

ทางมาจากอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ หวังมาขอเงิ นผู้ใจบุญ ให้พอได้เป็นค่ าอาห ารประทังชีวิต

ขณะนั้นเห็นคุนย ายกำลังนั่งกินมะขามหวานที่มีเพียงไม่กี่ลู ก กับข้าวเหนียวเจ้าของเรื่องจึงอาสาซื้ อมะขาม

ให้กับย ายอีกหนึ่งกิโ ล ก รั ม ย ายบอกอีกว่าย ายกินได้ 3 วันเลยนอกจากนี้เจ้าของเรื่องยังบอกอีกว่าให้เงิ น

ย ายส่วนหนึ่งที่พอจะเป็นค่ ารถกลับบ้าน เรื่องร าวที่ทำให้เห็นว่ายังมีอีกหลาย ชีวิตที่ยังลำบ ากเเละทำให้

เห็นน้ำใจดีของเจ้าของเรื่องอีก

 

Related posts