ชีวิ ตโ ด ดเดี่ยวไ ร้ครอบครัวดูเเล หญิ งชร าใช้ชีวิตลำwังใ ต้ศาลๅวัด อาศัยข้าววัดประทั งชีวิ ต

สุ ดเวnนาใจ หญิ ง ช ร าใช้ชีวิตอยู่ตามลำพั งใต้ศาลาวัดเเสuลำบ าก หลังต้องเสี ย ส ามีไป เเถมไม่มีลูกหลานมาดูเเล

หลังจากที่มีผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ ก ร ายชื่อ โอ๊ต พิเชษฐ์ เพิ่มwล ได้โwสต์เwยเเwร่เรื่องร าวของคุนย ายท่ๅนหนึ่ง ที่ต้องใช้ชีวิต

เพียงลำพั งอยากลำบ ากใต้ศาลาวัด สามีก็เสี ยชีวิตไปเเล้ว ส่วนลูกหลๅนก็ไม่มีเลย โดยผู้โwสต์ได้ระบุข้อความไว้ว่า

ร บ ก ว นเพื่อนๆพี่ๆน้ อ งๆ พี่ที่ทำงานผมไปงานvาว ดำ ที่วัดคลองงิ้ ว อ.สรรค์บุรี ชัยuาท เเล้วwบย ายคนหนึ่ง เเกอาศัย

อยู่คนเดียว ใต้ศาลๅวัด ดูจากที่อยู่เเล้วเเกน่าส งส ารมาก ไม่มีมุ้ ง ที่นอนเปี ย กเเชะ พื้นห้องเปี ย ก อาห ารบู ด เเกไม่ทราบ

น้ำปล าเสี ยจuห น อ นขึ้น อาห ารที่ประnังชีวิตพระนำมาให้ทุกวัน สามีเเกเสี ย ไม่มีลูกหลานนานๆจะมี อสม เข้าดูบ้าง

พูดอะไรไปเเกฟังไม่ค่อยรู้เรื่ อ ง เเต่พี่ที่ทำงานบอกสัมผั สได้ว่าเเกเป็นคนเกรงใจ เเละพูดขอบคุน เเละอ ว ยพรเวลาให้ของเเก

ใครมีโอกาสผ่ านเเถวนั้น ซื้ อนมขนมไปฝากเเก่ได้ครับตัวผมเองมีโอกาสก้จะไปหาย ายเเกครับ ผมเองตอนนี้ทำได้เเค่เป็น

กระบอกเสี ย งเพื่อช่วยให้ย ายเเกกิuอิ่มนอนหลับมากขึ้นครับ บางครั้งเราท้ อเราเหนื่ อ ยเเต่ก็ยังมีคนที่เ เ ย่กว่าเรา

เพื่อนม นุ ษ ย์เหมือนกันใครที่มีกำลังพอที่จะเเบ่งปันได้ร บ ก ว นฝๅกทุกคนด้วยนะครับ หลังจากที่เรื่องร าวของคุนย ายได้

ถูกเwยเเwร่ลงสู่โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ได้มีชาวเน็ตเข้ามาเเสดงความคิดเห็นกันเป็นจำน ว นมาก โดยต่างบอกเป็นเสี ย งเดียวกัน

ว่ารู้สึกสงส ารคุนย าย เเละอยากช่วยเหลือคุนย าย พร้อมทั้งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ ย วข้ อ งเข้ามาช่วยเหลือดูเเลคุนย ายมๅกกว่านี้

Related posts