อนุโ มทนาบุญ บ๊วย เชษฐวุฒิ บวชพ ระก้าวเข้าสู่ร่มกาสๅวพัสตร์

เตรียมเข้าสู่ร่มก าส าวพัสตร์ บ๊วย เชษฐวุฒิ เผยใบขอบรรพช าอุ ปสมบท  บ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ พิธีกรคนดัง

ที่ปวารณาตนว่าจะถือศีล 5 ตลอ ดชีวิ ต เพื่อถวายเป็นบุญต่อสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์และครูบาอาจ ารย์

ล่ าสุดได้โ พสต์ข้อความผ่านไ อจี buay_watcharakhun ว่า เตรียมตัว พร้อมทั้งรูปใบสมัครขอบรรพช าอุ ปสมบท

เป็นพ ระภิกษุสงฆ์ หลังมีจังหวะและโอกาสดีว่างจากการทำง านต ามความตั้งใจ โดยเ นื้ อหาใน ใบขอสมัครบรรพช าอุ ปสมบท

ระบุว่า เขียนที่ วัดป่ าศรีถาวรนิมิ ต วันที่ 21 เดือน มี.ค พ.ศ. 2565 ข้ าพเจ้า นายเชษฐวุฒิ นามสกุล วัชรคุณ มีศ รั ทธ าเลื่อมใส

ขอสมัครบรรพช าอุ ปสมบท ในพ ระพุทธศ าสนา จึงvอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริก ในพระครูปิยสีลคุณ พระอุปัชฌย์

และขอสังกัดอยู่ในวัด วัดป่าศรีถาวรนิมิ ต ซึ่งมีพระครูปิยสีลคุณ เป็นเจ้าอาว าส โดยขอถวายคำปฏิญญ า ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้ าพเจ้าขอปฏิญญ าว่า ข้ าพเจ้ามีคุณลักษณะควรแ ก่การบรรพช าอุ ปสมทบท และไม่มีลักษณะของคนต้องห้ าม

บรรพช าอุ ปสมบท ดังแจ้งตามร ายการคุณสมบั ติของจ้าพเจ้าแนบท้ ายในใบสมัครนี้ ข้อ ๒ ข้ าพเจ้าขอปฏิญญ าว่า

เมื่อได้บรรพช าอุ ปสมบทแล้ว จะเค าร พนับถือ เ ชื่ อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของพ ระอุปัชฌ าย์อาจ ารย์ และจะประพฤติดีประพฤติชอบ

ต ามพ ระธรรมวินัย ระเบียบแบบแผนของวัดและคณะสงฆ์ตลอดไป ถ้าข้ าพเจ้าละเ มิดข้อปฏิญญ าดังกล่าวข้างตัน

ข้ าพเจ้ายอมรับโ ท ษตามควรแ ก่ความผิดทุกประการ ขอได้โปรดอนุเ ค ร าะห์ให้ข้ าพเจ้าได้บรรพชอุ ปสมบทใน

พ ระพุทธศ าสนาด้วยเทอญ (ลงชื่อ) เชษฐวุฒิ วัชรคุณ ผู้สมัครขอบรรพช าอุ ปสมบท ได้รับฉาย า จิรวฑฺฒโน แปลว่า ผู้เจริญยั่งยืน

Related posts