อาณาจักร หมอป ล า 7 ปี หมดไป 40 ล้ าน vายที่ดินผืuใหญ่ช่วยคน

หมด 40 ล้ าน ข ายที่ดินผืนใหญ่ช่วยคน อาณาจักรหรู หมอป ล า-น้ำฟ้า รักษา 200 ชีวิ ต ถูกขู่ไม่กลัวอำนาจ

ยังให้เป็นอีกหนึ่งคนดังใจบุญที่ได้ทุ่มเทเ สี ยส ล ะ ทำงานหนักเพื่อดูแลช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอด ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งคนดัง

ที่ตอนนี้ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยคน สำหรับ หมอป ล า มือป ร าบสั มภเวสี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโ ปง ตีแ ผ่ วงการพระสงฆ์

ช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ แถมหลายครั้งก็ยังรับคนที่ตกทุ กข์ได้ย าก มาดูแลที่บ้านด้วย ซึ่งล่ าสุด หมอป ล าก็ได้เปิดบ้าน

ต้อนรับรายการ ตีท้ายครัว พร้อมพาชมทุกซ อ กทุกมุม รวมถึงเปิดใจเรื่องที่ภรรย าร่วมช่วยเหลือคนมา 7 ปี

หมดเงิuไปกว่า 40 ล้ านบ าท แต่ทำไมจึงยังทำงานนี้อยู่ด้วย โดยหมอป ล ามีการพาชมบริเ ว ณต่าง ๆ ของบ้าน

เริ่มต้นร้านก าแ ฟที่เอาไว้รับแ ข ก ตั้งแต่เปิดมายังไม่ได้เงินเลย ต่อมาเป็นอาคารของผู้ป่ วย หรือบางคนไม่มีที่ไป

ก็จะมาอาศัยอยู่ที่นี่ เป็นอาคารเดียวแต่มี 2 ชั้น คนที่ป่ ว ยหนักหรือผู้หญิงต้องอยู่ข้างล่างส่วนข้างบนเป็นผู้ชาย

มีคนหมุนเวียนตลอด ตนช่วยคนมา 20 ปีแล้ว แต่อาคารนี้เพิ่งสร้างมาได้ประมาณ 4-5 ปี เพราะเมื่อก่อนอยู่บ้านหลังเก่า

นอกจากนี้ยังมีโ ร งท านอีกด้วย ซึ่งจะเลี้ยงข้าววันละ 2 มื้อ คือเช้ากับเย็น ส่วนมื้อกลางวันถ้าคนที่ไม่มีจะเลี้ยง

ส่วนคนที่มีก็หากินเองได้เพราะเคยเลี้ยงมื้อกลางวันแล้วมีคนกินทิ้งกินขว้าง เ สี ยห ายเยอะ อีกทั้งวันหวยออกก็ไม่เลี้ยง

อ ย ากสอนให้คนรู้จักความเ สี ยด าย เอาเงินที่ซื้อร างวั ลไปซื้อข้าวกินกันบ้าง หมอป ล า เปิดใจว่า 20 ปีที่ดูแลคนป่ ว ยมา

ตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ 200 คน ยังไม่รวมกับคนที่เวียนมารักษาแล้วกลับ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงเพราะตนไม่มีคอนเทนต์

ในการเปิดรับบริจ าค เพราะถ้าทำแล้วไปเ บี ย ดเ บี ย นชาวบ้าน ไปเปิดบัญชีรับบริจ าค ตนไม่ทำ เมื่อถูกถามว่าทุกวันนี้

เป็นมือป ร าบหรือหมอรักษาคน หมอป ล า ตอบว่า แล้วแต่คนจะเรียก คนที่มาหาหมอป ล าต้องไปรักษาในโ ร งพย าบาลทุกคน

แต่ถ้าคิดว่าสิ่งที่ผู้ป่ ว ยรักษามันไม่ดี หรือไม่สบายใจ หมอป ล าก็ยินดีให้คำปรึกษาส่วนเรื่องความรัก ก็มีภรรย า น้ำฟ้า

คอยดูแลอยู่ข้าง ๆ แต่เห็นรักกันหวานชื่นขนาดนี้ ก็มีปั ญห าชี วิ ตคู่อย่ างเช่นการหึ งห ว งเหมือนกัน

นอกจากนี้ ภรร ย ายังข ายที่ดินที่เชียงใหม่ไป 3 แปลงแล้ว รวมเป็นเงิuจะ 40 ล้ านบ าทแล้ว ภายในระยะเวลา 7 ปี

ส่วนเ ห ตุผลที่เอาทรั พย์สินของตัวเองมาช่วยคนเพราะหมอป ล าบอกว่า ของที่มีอยู่ต า ยไปก็เอาไปไม่ได้ แต่ว่าตอนนี้

หมอป ล ารวยบุญ หมดห นี้แล้ว ไม่มีบ้าน ไม่มีรถ ให้ช่วยคนโดยที่ไม่ต้องหวังแม้แต่คำขอบคุณบุญคือความดี ไม่มีใครเห็นก็เป็นบุญ

อีกทั้งล่ าสุดหลังจากที่เจ้าตัวได้เดินหน้าเปิดโ ป งการทำผิ ดต่าง ๆ หมอป ล าและภรรย าก็ได้ออกมาเปิดเwยว่าเจ้าตัวถูกU่ มขู่

จากอำนาจมื ดแต่ก็ไม่ได้เ ก ร งกลัวต่ออำนาจใด ๆ อีกทั้งยังยืดหยัดในอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือและทำความดีต่อไป

ยกให้เป็นอีกหนึ่งคนดีของสังคมที่ทั้งดีแถมยังร่ำร ว ยมาก ๆ ด้วยค่า

Related posts