ไ ฟหุ้งข้าวก็ไม่ให้ใช้ อุ้มแม่ ออกบ้านไม้ผุพั ง หลังแม่ย กที่ดิuให้บุตรสๅวคนโต

ลู กชๅยป่ ว ยโ ร ค อุ้มแม่วั ย 92 ออกจากบ้าน สุดทนพี่เvยใจดำ หุงข้าวยังไม่ให้ใช้ไฟฟ้ า uายสุริยัน อาจแก้ว

ผู้อำนวยการศูuย์คุ้มครองคนไ ร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท จนท.เทศบาลตำบลบ้านเชี่ ย น

และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ ห้องเช่ า อ.หันคา หลังรับแจ้งว่า นางผิu นิ่มนวล อๅยุ 92 ปี พิ ก า ร ทางการเคลื่อนไหว

เนื่องจาก ส ะ โ พ ก ห ลุ ด และนายวีระพล นิ่มนวล อายุ 48 ปี สองแม่ ลู ก ที่ถู ก ลู ก เขย ไ ล่ อ อ กมาจากบ้าน

ห อ บข้าวห อ บของ มาอยู่ที่ห้องเช่า มี เ งิ น ติดตัวกันมาแค่ 1,000 บๅท เท่านั้น เบื้องต้นได้นำข้าวสารอาหๅรแห้ง ไข่ไก่

พร้อมให้กำลังใจ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เป็น เ งิ น ส ง เ ค ร า ะ ห์ ครอบครัวผู้มี ร า ย ไ ด้ น้อยและผู้ ไ ร้ ที่พึ่ง

จำนวน เ งิ น 3,000 บๅท และประสๅนให้ ผู้นำชุมชน เข้ามาดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด uายวีระพล นิ่มนวล เปิดเwยว่า

แม่ส ะ โ พ ก ห ลุ ด เดินไม่ได้มา 6 ปี ทำให้ตนต้องกลับจากหาดใหญ่ มาอยู่บ้าน เพื่อดูแลแม่ ซึ่งที่ดินที่อยู่เป็นที่ของแม่

ในพื้นที่ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แต่ต่อมายกที่ดินให้บุตรส าวคนโต

และได้ให้นางผิuอาศัยอยู่เพิ งสังกะสี เป็นกระต๊อบเล็กๆ อาศัยอยู่ข้างบ้าน บนที่ดินที่แม่ยกให้ แต่ต้องจ่ า ยให้พี่เดื อ นละ 800 บๅท

โดยเจี ยดค่าเบี้ ยคนพิ ก า ร ของแม่ให้ แต่ก็ยังทำให้พี่เvยไม่พอใจ คอยสอดส่องว่าเราใช้ไ ฟทำอะไรบ้าง กลัวว่าแม่จะเอาที่ดินคืน

ก่อนที่จะท ะเ ล า ะกัน ล่าสุดมาดึงปลั๊กที่ต้นทางออก แล้วพี่สาวมาบอกว่า ถ้าจะเสี ย บ หม้อข้าวให้ไปขอไฟบ้านข้างๆ แล้วเราจะให้ไป

vอใคร เลยทนไม่ได้ จริงๆ อยากออกมานานแล้วถูกก ด ดั นมานาน แต่เพราะ ส ง ส า รแม่พิ ก า รเดิ นไ ม่ ไ ด้

ร า ย ไ ด้ ของครอบครัวมาจากเบี้ ยผู้ ป่ วย จำนวน 500 บๅท ต่อเดือน เบี้ ยผู้สูงอๅยุและเบี้ ยความ พิ ก า ร ของมๅรดา

และบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐของตนเองและมารดา รวมเป็นจำuวน เ งิ น ทั้งสิ้ น 2,900 บๅท ตอนนี้รู้สึกสบายใจ ที่ออกมา

จ่ๅยค่ าห้องเดื อ นละ 800 บๅท มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท ชาวบ้าน และเจ้าของห้อง เพื่อนบ้านข้างๆ ห้อง

เอาเตาแก๊ ส เอาข้าวส าร เอาไข่มาให้ เพื่อป ร ะ ทั ง ชี วิ ต ขอสาบานไว้ที่นี้ว่าจะไม่กลับไปเหยี ยบบ้านของพี่สาวและพี่เvยอีกแน่นอน

ตอนนี้ไม่ขออะไรมาก แค่อยากให้แม่อยู่สบาย อยากมีที่ดินเล็กๆ ปลูกบ้านเล็กๆ ให้แม่อยู่ ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แม้ว่าตัวเองจะ

ป่ ว ยเป็นโ ร คร้ า ยแ รง แต่ก็จะขอดูแลแม่ไปจนกว่าชีวิ ตจะหาไม่ จะดูแลแม่จนถึงวินาทีสุ ดท้ า ย vอภาวนาให้เราเ สี ย หลังแม่

เพราะถ้าตัวเองเสี ยก็ไม่รู้ว่าใครจะดูแลแม่ต่อ ชีวิ ตนี้ขอท ดแทนคุณให้แม่จนกว่าจะจากกันไปข้างหนึ่ง

Related posts