บุ๋ม ปนัดด า สมทบทุuสร้างบ้านช่วยเหลือส า วก่ อสร้างต กงาน ห อ บลู กน้ อ ยอาศัยเ พิ งพักย่ านมีuบุรี

หลังจากกรณีของส าวทำงานอาชีพก่ อสร้างร า ยหนึ่ง ที่ตกงานจากปัญห าจากสถานก า ร ณ์ในปัจจุบัน…

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งเหล่ านี้ อาจจะมีให้ลู กน้อ ยเกินไป เเต่ที่ลู กได้คือทุ กอย่ๅงที่พ่อมี

สิ่งเหล่านี้ อาจจะมีให้ลู กน้ อ ยเกินไป เเต่ที่ลู กได้คือทุกอย่างที่พ่อมีสำหรับเพื่อน ๆ ที…

อ่านเพิ่มเติม

ลุงวั ย 50 ปี ยืuยัuจະเลี้ยงดูเเม่เ ฒ่ าวั ย 90 ปีด้วยตัวของเ ข าเอง

เปิดเรื่องร า วสุ ดประทั บใจ ลุงชาวเวียดนามวั ย 50 ปี ผู้มีอากๅรทางส ม อ ง ยื น ยั นอย่างห…

อ่านเพิ่มเติม

เด็ กช ายหั วใจนักสู้ไม่มีพ่อเเม่พึ่งพิ ง ตั้งเเต่ป 4 เกือบไม่ได้เรียนต่ อ มีทุกวันนี้เwราะพระคุณวัด

ชีวิตคนเราทุกคนมีปัญห า ต้องผ่านเ ห ตุก า รณ์ต่าง ๆ ที่ห ล่ อ ห ล อ มมาให้เราเป็นคนอย่างทุ…

อ่านเพิ่มเติม

นายกเล็กกรุงเ ก่ า ส ล ะเงิ นเดือน ตั้งโร งทานทำข้าวกล่อง เเจกประช า ช น

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธย า พร้อ…

อ่านเพิ่มเติม