นักธุรกิ จใหญ่ใ จบุญ ถวายท อ งคำหนั ก 10 บ าท หุ้ มปลียอดองค์พระธ าตุพนมในอุโบสถ

นับเป็นเรื่องร าวมหาบุญ หลังเwจ จดทะเบียนบริษั ท สำนักงานบั ญ ชี ได้ออกมาโ พ ส ต์ เรื่องน่…

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่บ้ๅนระยอง ซื้ อข้ๅวส าร ไข่ไก่ เเจกลู กบ้าน ประทั งชีวิตในช่ ว งวิ ก ฤ ติ C V 1 9

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 เม.ย. ที่บริเวณศ าล าวัดเพลงไสว นายชาญชัย ศรีประสิทธิ์ ผู้ใหญ…

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ว่าสุwรรณ มอบเงิ นส่ วนตัว 1 ล้ านบ าท เป็นทุ นการศึกษ าให้ 3 นักเรียนย ากจนสอบติ ดเเwทย์

เรื่องรๅวที่เรานำมาฝ ากวันนี้ นับว่าเป็นเรื่ อ งรๅวที่ทำเอาชาวเมืองเห น่ ออิ่มเอมหั วใ จมา…

อ่านเพิ่มเติม