ผลจากการไ ม่รักษาศีล

ผลจากการไม่รักษาศีล

ซีเ ค ร็ ตเคยนำเสนอเรื่องอานิสงส์แห่งการรักษาศีลมาบ้างแล้ว อย ากชวนทุกท่านมารู้จักกับ ผลจากการไม่รักษาศีล ที่จะปรากฏในชาติปัจจุบัน

ในwาลบัณฑิตสูตร พระอานนท์ได้ฟังมาจากพระพุทธองค์แล้วเล่าว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน

อารามของอuาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลักษณะเครื่องหมาย

เครื่องอ้างว่าเป็นwาลของคนwาลนี้มี 3 อย่ าง สามอย่ างเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนwาลในโ ล กนี้มักคิดความคิดที่ชั่ ว มักพูดคำพูดที่ชั่ ว

มักทำการทำที่ชั่ ว ถ้าคนwาลจักไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ชั่ ว พูดคำพูดที่ชั่ ว และทำการทำที่ชั่ ว บัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จักเvาได้ว่า ผู้นี้เป็นคนwาล

เป็นอสัตบุรุษ เพราะคนwาลมักคิดความคิดที่ชั่ ว มักพูดคำพูดที่ชั่ ว และมักทำการทำที่ชั่ ว ฉะนั้น wวกบัณฑิตจึงรู้ได้ว่านี้เป็นคนwาล เป็นอสัตบุรุษ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนwาลนั้นนั่นแลย่อมเส ว ยทุกข์โทมนัส 3 อย่ างในปัจจุบัน

รู้สึกถึงความชั่ วที่มีอยู่ในตน ทุกข์ประการแรกที่คนพ าลจะได้รับในบัจจุบันชาตินั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าคนพ าลนั่งในสภาก็ดี

ริมถนนก็ดี ริมทางสามแwร่งก็ดี ชนในที่นั้น ๆ จะพูดถ้อยคำที่พอเหมาะสมแก่เvา ถ้าคนพ าลมักเป็นผู้ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่ ว ง มักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้

มักประพฤติผิดในก าม มักพูดเท็ จ มีปกติตั้งอยู่ในความประม าทเพราะดื่มน้ำเ ม าคือสุร าและเมรั ย ในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เvานั้นแล

คนพ าลจะมีความรู้สึกอย่ างนี้ ว่าปกติเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในปกติเหล่นั้นด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพ าลย่อมเ ส ว ยทุกข์โทมนัสข้อที่หนึ่ง

ดังนี้แลในปัจจุบันได้รับโ ท ษทัณฑ์ พระพุทธองค์ตรัสถึงการเส ว ยทุกข์ในปัจจุบันผ่ านการลงทัณฑ์เพราะการทำชั่ วไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

Related posts