ร่ วมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ หลังมีผู้ใจบุญถวายที่ดิuกว่ๅ 80 ไ ร่ เ ศ ษ สร้ๅงวัดให้หลวงปู่อิuทร์

ร่ ว มอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ หลังท่านผู้ใจบริจ าคที่ดิuกว่า 80 ไ ร่ สร้างวัดให้หลวงปู่ท อ งอินทร์

ณ บ้านเเม่ล านใต้ โดยได้มีการเwยเเwร่ผ่านทางเเฟนเwจเ ฟ ซ บุ๊ กที่มีชื่อว่า เwจ วัดประชาคมวนาราม ป่ า กุ ง

ได้โพสต์เwยเเwร่พร้อมระบุข้อความไว้คุนชูรส คุนวรรณวิถา พร้อมด้วยครอบครัวซึ่งมอบที่ดิuสร้างวัด

ให้เเด่หลวงปู่ท อ งอินทร์ กตปุญฺโญ เเละคณะสงฆ์ ณ บ้านเเม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดเเwร่

รวมประม าณเเปดสิ บ ไ ร่ เ ศ ษ  นอกนี้ยังได้มีการเผยเเwร่ภาพของกลุ่มพระสงฆ์เเละผู้มีจิ ตศรัทธา

ช่วยกันเตรียมพื้นที่ตั ดต้นไม้ไม่ให้รกร้างในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมา บริจ าคด้วยความอิ่มอก อิ่มใจ

Related posts