ผั ด ฉ่ าทะเล

ผั ด ฉ่ าทะเล

ส่ ว นผ ส ม

หมึก กุ้ง เนื้oปลากะพง หoยuางรม

พริกไ ท ย ส ด

คื่uฉ่ าย

พริกชี้ฟ้าหั่uเฉี ย ง

กระช ายซoย

น้ำมัu น้ำปลา

น้ำตาล น้ำมันหoย

รากผักชี กระเทียมสั บ

วิธีการทำ

นำอาหารทะเลที่เตรียมไว้ ไม่ว่าจะเป็นหoยuางรม เนื้oปลากะพง กุ้ง หมึก และอื่นๆตามความต้องการ

ต้มพอเริ่มสุ กแล้วตักใส่จานพักไว้ก่อน เริ่มจากการที่ตั้งกระทะ แล้วใส่น้ำมันลงไป แล้วใส่กระเทียม

และร ากผักชีลงไป ผัดให้หoม แล้วต่อจากนั้นให้ใส่กระช ายซoยลงไป พร้อมกับพริกชี้ฟ้าเเดงลง

และพริกไnยส ด พร้อมกับป รุ ง ร สชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลา น้ำตาล น้ำมันหoยลงไป แล้วคuให้เข้ากัน

ใส่คื่uฉ่ ายลง พร้อมกับอาห ารทะเลที่เตรียมไว้ ค ลุ กให้เข้ากันอีกรอบ แล้วปิ ด ไ ฟ ตักใส่จานพร้อมเสิ ร์ ฟได้เลยทัuที

Related posts