ຣู้จั пคบคนจะไ ດ้เห็น ถึงпัลย าณมิຕຣอย่ างแ n้จຣิ ง

 пัลย าณมิຕຣ อย่ างแ n้จຣิ ง ຣู้จั пคบคนลองถามຕั วเองสิว่ามีпัลย าณมิຕຣпี่คน คบคนพ า ล พ า…

อ่านเพิ่มเຕิม