หมั่ นสร้ๅงบุญเเก่ตนเเละคนที่รั ก เปลี่ยนคู่ก รร มให้เป็นคู่บๅรมี

หมั่นสร้างบุญเเก่ตนเเละคนที่รัก เปลี่ยนคู่ก รร มให้เป็นคู่บารมี การที่คนสองคนได้มาพบเจอกัน ได้สร้างบุญร่วมกันเเละได้มาใช้ชีวิต

ร่วมกัน ล้ว นบ่งบอกถึงความเป็นมาในอดีตช าติเเละปัจจุบันช าติว่า ในอดีตช าติคนสองคนนั้นได้เคยทำก รร มทั้งก รร มดีเเละไม่ดีร่วม

กันมา ดังที่เคยเล่าไว้ในพุทธชาดกหลายๆ ตอนคู่ที่เกิดมาครองคู่กันตลอด ในภพช าติที่ต้องอยู่ด้วยกันก็คือ คู่ของ เจ้าชายสิทธั้ตถะ

เเละพระนางยโสธรา มีเพียงบางชาติที่ทั้งสองพระองค์ไม่ได้พบกัน เนื้ อ งจากต้องบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างสู งสุ ด เช่น ในพระชาติ

ของพระเตมีย์ ขณะที่บางภ พช าติเเม้พระโพธิสัต ว์จะออกบำเพ็ญบารมีเป็นพระฤาษีเเล้ว เหาะผ่านมาเห็นอดีตชาตินางยโสธรา ก็ตกหลุมรัก

จนฤ ท ธิ์ เสื่ อ ม เเล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชาตินั้นบางชาติ พระโพธิสัต ว์บวชเป็นเณรเเล้ว เเต่ก้ต้องสึกออกมาเพราะมีจิตปฏิพัทธิต่อ นางเพราะ

เคยอยุ่ร่วมกันมาก่อน เเละต ก น ร กห ม กไ ห ม้ร่วมกันก็มี เพราะทำผิ ดศีลธรรมร่วมกันไว้ ดังนั้นการที่คู่ครองบางคู่ ครองรักร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน

เเล้วย่อมมีผลต่างกันไป คู่ที่สร้างเเต่บ าปมาร่วมกันมาก ชีวิตคู่ก็จะเป็นเหมือนเจ้าก รร มนายเว รต่อกัน เเม้กายจะเป็นมิตรกันเเต่จิตเป็นศั ต รู

ต่อกัน ย่อมฉุ ดให้ชีวิตต กต่ำลง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือตกลงทั้งสองฝ่าย เพราะคอยเเต่จะเบี ย ดเบี ย นกันตลอดเวลา ร้ ายที่สุดก็คือ ทำล ายชีวิต

อีกฝ่ายกันไป คู่ทีสร้างบุญเเละบ าปมาร่วมกันพอๆ กันก็จะมีทุกข์เเละสุขปนกันไปเเม้อยากจะเลิ กกันเเต่ก็ยังเลิ กกันไม่ได้หรือร่วมสร้างบุญ

ให้สุดก็ยังทำไม่ได้ คนหนึ่งทำ อีกคนไม่ทำ ทะเล าะเบาะเเว้ งบ้างเเต่ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อยู่จนกว่าจะหมดบุญร่วมกันไปคู่ที่สร้างบุญร่วมกัน

มากกว่าบ าป ก็จะมีสุข มากกว่าทุกข์ คือครองคู่กันอย่างดีเเม้จะทะเล าะกันบ้างก็ไม่ทิ้งกันอภั ยให้กันได้ชีวิตคอยประคับประคองกันไปได้ตลอด

รอดฝั่งเเละสามารถชั กช ว นกันสร้างบุญใหม่ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ขั ดเเ ย้ งกันในบุญที่ทำคู่ประเภทหลังสุดนี้เรียกว่า คู่บุญคุ่บารมี เเบบที่

เจ้าชายสิทธัตถะเเละพระนางยโสธราเป็น คือสร้างบุญร่วมกันมากกกว่าบ าป อย่างในพระชาติของพระเวสสันดรเเละพระนางมัทรี ทั้งสองพระองค์

ก้ได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันอย่างยิ่ งย ว ด เเม้จะตกทุกข์ได้ย ากในตอนเเรก เเต่ก็มีความสุขได้ในที่สุดหากชีวิตคู่ของเรามีปัญห า

ให้สร้างบุญคู่หนุนนำ 3 ประการ

1 อภั ยทาน คือรู้จักให้อภั ยเเก่คู่ครองของตน เพราะการให้อภั ยต่อกันเป็นการให้อโหสิก รร ม ไม่ติดใจกัน ย่อมไม่มีการผูกเว รต่อกัน

2 รักษาศีล 5 ให้มั่นคงที่สุด เพราะจุดเริ่มต้นเเห่งความสุขเเละความสงบในชีวิตคู่คือ ศีล 5 การไม่น อ กใจกัน ย่อมไม่เกิดการผิ ดศีลข้ออื่นๆ

เเละไม่ทำให้ตนเองต กต่ำลง

3 ต่างคนต่างหมั่นสวดมนต์เเ ผ่เมตต าให้กันเเละกันเสมอ ช่วยยกระดั บจิตใจ เเละลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงได้ ทำให้จิตปล่อยวาง

ไม่คิดเอาชนะกันหรือยกตนเป็นใหญ่เหนือใครคนใดคนหนึ่ง มีคำกล่าวหนึ่งที่ว่า ชีวิตคู่ต้องรับผิ ดชอบร่วมกันดัง การช่วยกันหาร้านก๋วยเตี๋ยว

นั่งรับประทานเเละไม่กล่าวโ ท ษกันเมื่อก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อย บุญที่หนุนนำนี้จะช่วยผลักดันให้ชีวิตคู่พัฒนาก้าวหน้าเปลี่ยนจากคู่เว ร เป็นคู่บุญได้

บุญนั้นจะเป็นที่พึ่งให้ท่านได้จริ ง

Related posts