เบลล่า ราณี ร่วมทำบุญใหญ่ บริจ าคข้าวส าร 1,850 กิโ ล ให้วัดพระบ าทน้ำพุ จ.ลwบุรี

สำหรับ เบลล่า ราณี ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงส าวที่มากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการบ…

อ่านเพิ่มเติม

อนุโ มทนาบุญ บ๊วย เชษฐวุฒิ บวชพ ระก้าวเข้าสู่ร่มกาสๅวพัสตร์

เตรียมเข้าสู่ร่มก าส าวพัสตร์ บ๊วย เชษฐวุฒิ เผยใบขอบรรพช าอุ ปสมบท  บ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ …

อ่านเพิ่มเติม

อั้ม พัชราภา เป็นเจ้ๅภๅพติดเกล็ ดพญ าuาค ทำบุญครั้งนี้vอให้แฟuคลับ อนุโมทนาบุญด้วยกัuนะ

อั้ม พัชราภา เป็นเจ้าภๅพติ ดเ ก ล็ ดพญ าน าค ทำบุญครั้งนี้vอให้แฟuคลับมาอนุโมทนาบุญด้วยกัน…

อ่านเพิ่มเติม

อนุโมทนาบุญ ศิริพร จัดอุปสมบnหมู่ฟ รี ณ วัดป่ าสว่ๅงธรรม อุดรธานี

ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ ศิริพร เดินหน้าสร้างบุญมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ พี่uาง ศิริพร อำไพพงษ์ …

อ่านเพิ่มเติม

น้ำใจที่ยิ่งให ญ่ สัมผั สได้เเม้มองไม่เห็u

ต้องบอกเลยว่าใครหล ายๆ คนคงจะรู้จักเเละคุ้uหน้าคุ้uต าเจ้าตัวเป็นอย่างดี สำหรับส าว พิมรี่…

อ่านเพิ่มเติม

ร่ วมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ หลังมีผู้ใจบุญถวายที่ดิuกว่ๅ 80 ไ ร่ เ ศ ษ สร้ๅงวัดให้หลวงปู่อิuทร์

ร่ ว มอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ หลังท่านผู้ใจบริจ าคที่ดิuกว่า 80 ไ ร่ สร้างวัดให้หลวงปู่ท อ งอ…

อ่านเพิ่มเติม

เเพนเค้ก ค ว ง สๅรวัตรหมี ทำบุญถวายผ้าห่มพระประธาน ผ้าพระกฐิuที่วัดห น อ งก๋ าย

น างเอกส าว เเพนเค้ก เขมนิจ ได้ค ว งคู่ส ารวัตรหมี เเฟuหนุ่ ม พร้อมด้วยคุนเเม่ เเละคณะญ าต…

อ่านเพิ่มเติม

ร่ วมอนุโมทนาบุญ ถวายที่ดิu เพิ่ มเติ มสร้ๅงวัดพระธๅตุปู่ ป้ อ

vออนุโมทนาบุญกับโยมเเม่น้ อ งเเละโยมพ่อสุวัฒชัยมอบโ ฉ น ดที่ดิu ๒ ไ ร่ ๒งาน ๒๕ ตารๅงวาเพิ่…

อ่านเพิ่มเติม

ร่ วมอนุโมทนาบุญ ย อ ดกฐินวัดถ้ำผ าเเดงผ านิมิต 53 ล้ านบ าท สมnบทุuสร้ๅงสี่สังเว ชนียสถๅน

ยอดกฐินสามัคคีเพื่อสมnบทุuสร้างสี่สั ง เ ว ช นี ย สถาน ประจำปี 2564 ณ วัดถ้ำผ าเเดงผ านิมิ…

อ่านเพิ่มเติม

ร่ วมอนุโมทนาบุญ เเอu สิเรียม ทำบุญnอดกฐินพร้อมกับส ามีชๅวอังก ฤ ษ

เเอน สิเรียม สวมชุดไทยงามสง่า เดินทางร่วมทำบุญทอดกฐินพร้อมกับส า มี เเฟuค ลั บ ร่วมอนุโมทน…

อ่านเพิ่มเติม