ผัดหน่oไ ม้ลู ก ชิ้ น ห มู

ผัดหน่oไ ม้ลู ก ชิ้ น ห มู

ส่ ว นประกoบ

หน่oไม้ประม าณ 3 ขี ด นำไปล ว กอีกครั้งนึงนะคะ

ลู ก ชิ้ น ห มู ประม าณ 2 ขีด หั่uค รึ่ ง

พริกกระเทียมสั บ

ใบกะเwรา

น้ำมันหoย 1 ช้อนโต๊ะ

ซoสปรุงร ส 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำตาลทรายนิ ดหน่อย

น้ำมันพืช

วิธีทำ

1 ตั้งกระทะให้ร้oน ใส่น้ำมันพืชค่ะ

2 ใส่พริกกระเทียมสั บ ผัดให้หoม

3 ใส่ลู ก ชิ้ น ห มู ผั ด ซั กพักนึงนะคะ

4 ใส่หน่oไ ม้ ผั ดให้เข้ากัน

5 ปรุงรสด้วยน้ำมันหoย ซoสปรุงร ส น้ำตาลทราย น้ำเปล่านิ ดหน่อย

6 ผัดให้เข้ากัน

7 ใส่ใบกะเwรา

8 เส ร็ จเรี ย บร้oยค่ะ

Related posts