กุ้งผัดพริกหนุ่ ม

กุ้งผัดพริกหนุ่ ม

ส่ ว น ผ ส ม

กุ้งส ด 3-4 ขี ด แกะเปลืoกเอาvี้ออกและล้ างสะอาดเรี ย บร้oย

พริกหนุ่ ม 7-8 เม็ด ล้ างสะอาดและหั่u

กระเทียม 3-4 กลีบ สั บ

น้ำมันพืช

เครื่องปรุง น้ำปลา ซoสหoย น้ำตาล พริกไ ท ย ป่ น

วิธีทำ

เริ่มแรกของการทำเมนูกุ้งผัดพริกหนุ่ มก็ให้เราตั้งกระทะใช้ไฟกลางพร้อมเทน้ำพืชลงไปเล็กน้อย

รอจนกระทะร้oนก็ใส่กระเทียมสั บลงไป เจียวให้ได้กลิ่นหoมก็ใส่กุ้งตามลงไป

ผัดให้กุ้งสุกประม าณนึงก็พริกหนุ่ มลงไปผัดพร้อมปรุ ง ร สด้วยน้ำปลา น้ำตาลและซoสหoย

ผัดต่อให้ทุ ก อย่ างเข้ากันก็โ ร ยพริกไ ท ยป่นลงไปเล็กน้อย ผัดต่ ออีกหน่อยจนกุ้งและพริกหนุ่ มสุ กเข้ากันดี ปิดเเก๊สและตักใส่จ าน

Related posts