เพียงทำ 3 ทานนี้ชีวิ ตท่านจะดีและเจริญขึ้นม าก

เพียงทำ 3 ทานนี้บ่อยๆ ชีวิ ตท่านจะดีและเจริญขึ้นมาก

1 วั ตถุทาน

ไม่จำเป็นต้องใช้เงิuมาก เอาที่ไม่เดื อดร้อนจะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุ ทธิ์จะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน

จะหย อดตู้บริจา คหนึ่งสลึง จะใส่บาตรจะทำสั งฆท าน ถือว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น

2 ธร รมทาน

หมายความถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโย ชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆการทำงานประจำวัน

ที่เราทำแบบทำ งานเหมือน ทำบุญทำงานด้วยความเต็มใจเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ

จัดพิ มพ์หนังสือ บทส วดมนต์หนังสือที่มีความรู้ถือว่าเป็นธร รมทานทั้งสิ้นหรือส วดมนต์ทุกวัน เพราะการส วดมนต์

ทุกครั้งนั้นนอกจากสร้างคลให้ตนเองแล้วทุกครั้งที่สว ดจะมีพ รห มเ ทพเท วาดวงจิ ตวิ ญญ าณ

ที่อยู่บริเวณนั้นมาร่วมฟังธร รม ฟังคำสร รเสริญ ที่บูชาพระพุท ธเจ้าด้วย

3 อภั ยทาน

จะทำง่ายหรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราโกร ธปักใจหรือ อ า ฆ า ต แค้นใคร มักจะให้อภั ย

ย ากครูบาอ าจารย์ท่านส อนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่ายต้องใช้พรหมวิห าร 4 เข้าช่วยคือ

เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทา และถ้าไม่ไหวก็อุเบกvาคือ ปล่ อยวางเสี ยคิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับก ร ร มนั้นเอง

ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อนพ่อ เเม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน และขย ายอ อกไปจะสำเร็จโดยง่าย

ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัย ทาน สามา รถทำได้ทุ กวันง่ายๆ และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ

ก็จะพบกับป าฏิ ห าริย์ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นในทุกๆวัน

Related posts