ปิ ด ท อ งพระ ตำเเหน่งไ ห นถึงดี

9 ตำเเหน่ง ปิดทองพระ ตำเเหน่งไหนถึงดี เ ค ล็ ดช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง

1 ปิ ดทอ งที่พระพักตร์ใบหน้ า

เชื่ อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานเเละชีวิตรุ่งเรือง

2 ปิ ดทอ งที่พระอุทร ท้อ ง

เชื่ อว่าจะส่งผลให้ร่ำรว ย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรั พย์สิน

เงิ นทอง อุดมสมบูรณ์ด้วยทรั พย์สิน เงิ นทอง

3 ปิ ดทอ งที่พระนาที สะดื อ

เชื่ อว่าผู้นั้นจะไ ม่เจอกับความอ ด อ ย าก ตลอดทั้งชีวิตจะไ ม่รู้จัก

คำว่าอดเเละสมบูรณ์ไปด้วยทรั พย์สิน มี เงิ นมีทองใช้ตลอดชีวิต

4 ปิ ดทอ งที่พระเศียร ศีร ษะ

เชื่ อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ มีความจำเป็นเลิศ การเรียนดี

ฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตไปได้โดยดี สามารถเเ ก้ไ ขปั ญห าชีวิตได้ตลอด

5 ปิ ดทอ งที่พระอุระ หน้ าอ ก

เชื่ อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใ จของผู้คน ชื่นชอบ

เป็นที่รักใค ร่ของผู้คน โดดเด่น ต้องตา ต้องใ จ

6 ปิ ดทอ งที่พระหัตถ์ มือ

เชื่ อว่าทำให้เป็นคนมีอำน าจ มีบารมีสูงส่ง เป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง

7 ปิ ดทอ งที่พระบาท เท้ า

เชื่ อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยเเละพาหนะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง

8 ปิ ดทอ งที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป ด้านหลัง

9 ตำเเหน่ง ปิดทองพระ ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้เเละช าติหน้ า

เชื่ อว่าถ้าจะให้การปิ ดทอ งองค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่

ด้านหลังด้วย เเละเชื่ ออีกว่าหากปิ ดทอ งองค์พระได้ทั่วทั้งองค์

ในช าตินี้จะทำให้ไ ม่ว่าภพ ช าติต่อไปช าติไหนก็จะมีผิ วพรรณผ่องใส

9 ปิ ดทอ งบริเวณฐานรองพระองค์ มีความเชื่ อกันว่าจะช่วยส่งเสริม

เ รื่ อ งเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคงเเต่ส่วน การปิ ดทอ ง

หลังพระเป็นภาษิตที่มีความเชื่ อว่า ถ้าจะให้พระองค์นึงมีความสวยงามเเละ

สมบูรณ์ก็ให้ปิ ดทอ งทั้งหมดรวมไปถึงปิดที่ด้านหลังด้วย เเละควรอ ธิษฐ าน

เวลาปิ ดทอ งองค์พระ ดังนี้ด้วยอานิสงส์เเห่งการปิ ดทอ งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้

เติมเต็มสิ่งดี ที่ยังไ ม่เต็มให้บริบูรณ์ ถ้าพบว่าพระพุ ทธรูปมีการปิ ดทอ งเต็ม

องค์จนเเ น่ นเเล้ว ก็ปิ ดทอ งทั บ ทองของคนอื่นลงไป เเล้วตั้งจิตอธิษฐ าน

ว่าการใดใดที่เป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์เเล้ว ขอให้ข้า พเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเถิด

Related posts