ข อชื่นชม สมจิตร ช่วยนักเรียนไnยภูเขา

ขอชื่นชมอดีตนักม ว ยเหรี ย ญ ท อ งโอลิมปิกทีมช าติไ ท ย สมจิตร จงจอหอ ได้เข้าช่วยเหลือผู้ข าดโอกาสในจังหวั ดในภาคเหนือ

โดยล่ าสุ ดได้เข้าช่วยเหลือในจังหวั ดเชียงใหม่ เป็นนักเรียนชาวไ ท ยภูเข า ซึ่งในครั้งนี้สมจิตร เดินทางเข้าช่วยเหลือด้วยตัวเอง

ณ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ซึ่งการเข้าไปช่วยของอดีตนักม ว ยดีกรีเหรี ย ญท อ งโ อลิมปิก ที่มีน้ำใจงามอย่าง สมจิตร ที่เข้าช่วยเหลือ

นักเรียนชาวไ ท ยภูเข าข าดโอกาส ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่นั้น ได้มอบมอบทีวี 55 นิ้ ว 2 เครื่ อ ง เพื่อให้น้ อ ง ๆ ได้มีโอการเรียนรู้

ทางการศึกษ ามากขึ้น พร้อมด้วยขนม ให้กับ นักเรียนชาวไ ท ยภูเข าที่ อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่อีกด้วยโดยที่รร.นี้มีชาวไ ท ยภูเข า

รวมกันอยู่ 7 ช าติพัuธุ์ เป็นนักเรียนที่ข าดโอกาสทางการเรียน ส่วนใหญ่น้ อ ง ๆจะกำพร้าหรือบ้านย ากไ ร้ บ้านอยู่ไกลเเละเดินทาง

ย ากลำบ ากมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีโอกาสเข้ามาเรียนเเบบประจำกินน อ นที่โ ร งเรียน ซึ่ง สมจิตร จงจอหอ ฮีโ ร่อดีตเหรี ย ญท อ ง

โ อลิมปิกปักกิ่งเกมส์ กล่าวว่า ความลำบ ากของน้อง ๆ คือเรื่องการเรียนทางไกลจ า กวังไกลกังวล โดยมีทีวีที่จอเล็กมากตน

เเละเพื่อน ๆ ชมรมโ ข งชีมู ล เลยทำเสื้ อเพื่อให้ทุก ๆ คนที่อย ากจะทำบุญ ร่วมซื้ อเสื้ อไปใส่สวย ๆไปฝ ากคนที่เรารักหรือเป็น

ของฝากผู้ใหญ่ก็ได้ เพียงตัวละ 300 บ าท เราก็จะได้บุญเเละช่วยเหลือน้ อ งๆ เเล้ว หลังจ า กมีผู้จิตศรัทธาร่วมงานบุญครั้งนี้

ทางด้าน สมจิตร จงจอหอ ฮีโ ร่อดีตเหรี ย ญท อ งโ อลิมปิกทีมช าติไ ท ยพร้อมด้วยชมรมโ ข งชีมูล ได้เดินทางไปมอบทีวี 55 นิ้ ว

จำนวน 2 เครื่ อ ง พร้อมด้วยขนม ให้กับน้ อ ง ๆ นักเรียนชาวไ ท ยภูเข าที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางความดีใจของน้ อ ง ๆ

นักเรียนชาวไ ท ยภูเข า เเละความอบอุ่นใจของผู้ให้วันที่ชีวิตไม่ข าดทุ น คือ วันที่ทำบุญ เเละให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไ ร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Related posts