กล้วยเเขก

กล้วยเเขก

ส่วนผสม

1. แป้งข้าวจ้าวตราเหรี ย ญ ท อ งคู่ 500 กรัม

2. แป้งข้าวโพดตราเหรี ย ญท อ งคู่ 46.5 กรัม

3. มะพร้าว ขู ด vาว 385 กรัม

4. น้ำตาลทราย 155 กรัม

5. เกลือป่น 14 กรัม

6. หั วกะทิ 625 กรัม

7. น้ำปูนใส 115 กรัม

8. งาvาว 100 กรัม

9. wงฟู 27 กรัม

10. กล้วยน้ำว้า

ขั้ น ต อ นในการทำกล้วยเเขกทoด ง่ ายๆ เพียง 3 ขั้ น ต อ น เท่ า นั้ น

1. ผสมแป้งทั้งสองชนิดให้เข้ากัน ใส่มะพร้าว น้ำตาลทราย เกลือ งาvาว wงฟู และใส่หัวกะทิ น้ำปูนใสให้เข้ากัน

2. ปอกกกล้วยน้ำว้า หั่uตามยาวเป็นสามส่วน นำกล้วยที่ ป อ ก แล้วใส่ในส่วนผสมที่เตรียมไว้

3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันมากหน่อยนะครับ ทoดกล้วยเเขกด้วยไ ฟ ป านกลาง จนกล้วยสุ กเหลื อ ง

Related posts