สๅวยึดอาชี พเสริมรำวง หาเงิuส่งตัวเองเรียนครู

กลายเป็นเรื่องรๅวที่กำลังฮื อ ฮ า มากในโ ล กโ ซ เซี ย ล หลังจากที่ผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ กชื่อ วรเดช เกตุมาลา

ได้โwสต์ค ลิ ป สาวรำวงแห่งจังหวัดเพชรบุรี ที่สาวและน่ารักสุดๆและที่สำคัญ เธอนั้นทั้งเรียนไปด้วย

เต้นรำวงไปด้วยเพื่อหาทุนการศึกษาส านฝันของเธอกับอาชี พคุณครู แม้อาชี พสาวรำวงจะต้องส ว ม ใ ส่

เสื้อผ้ า น้ อ ย ชิ้ นก็ตามแต่เธอก็ไม่สนพร้อมวอนขอให้คนมองหลายๆด้านมากกว่าการมองด้านเดียว

เธอจึงไม่สนคำคนนิ นท า เพราะเบื้องหลังแล้วเธอทำเป็นอาชี พเสริมเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและส่งตัวเธอเอง

เรียนคุณครูเธอขอเพียงแค่ถึงฝั่ งฝันเธอจึงไม่สนว่าใครจะมองเธอยังไง

Related posts