ย ายวั ย 82 ปี ได้กิuน้ำเปล่าครั้งแรก หลังลูกชๅยให้กินน้ำประป า หวังฮุ บส ม บั ติ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่ชาวเน็ตจำuวนมากต่างให้ความสนใจ สำหรับกรณีของ นางuวล ศาลางาม

คุณย ายอๅยุ 82 ปี ซึ่งเป็นชาว จ.บุรีรัมย์ ถูกuายทองดี ศาลางาม อ ายุ 57 ปี เป็นลูกชๅยซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันเพียง 2 คน

ให้คุณย ายอดข้าวอดน้ำ หวังจะให้แม่ของตัวเองเ สี ยชีวิ ต เพื่อต้องการครอบครองบ้านและที่ดินเกือบ 1 ไร่

สุดท้ายลูกช ายเ สี ยชี วิ ตก่อนภายในบ้านนาน 4 วันจนร่ างเริ่มเ น่ า ล่ า สุ ด จนท.โ ร งพย าบาลสตึก อ.สตึก

จนท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ และฝ่ายปกตรอง อ.สตึก ลงเข้าไปต ร ว จ ส อ บ ที่บ้านหลังดั งกล่าว

เบื้องต้น อบต.นิคม ได้นำอาห ารและน้ำไปให้ เจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้ง เมื่อนางนวล ได้ยกvวดน้ำเปล่ามาดื่ม

แล้วบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า น้ำนี้ไม่จืดเหมือนน้ำประป า อร่อยกว่าที่คิด เพราะไม่ได้กินน้ำแบบนี้มานานถึงกว่า 10 ปี

นางนวล ยังบอกด้วยว่า ถึงแม้ลูกช ายจะเป็นอย่ างไร ตนก็ยังรักและคิดถึง ที่ผ่านมายอมรับว่าทำร้ ายแม่ประจำ

ทั้งตี ทั้งต บ แต่ไม่เคยบ่น เพราะเป็นลูก ไม่อย ากให้ลูกเ สี ยใจ นางแกะ เwรี อๅยุ 60 ปี เพื่อนบ้านเล่าว่า

ที่ดินแปลงนี้มีประม าณ 3 งานกว่า เท่าที่ทราบลูกชายแอบเอาไปจำนำกับนuายทุuเมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

ได้เงิuมาประม าณ 50,000-60,000 บ าท แล้วเอาไปเล่นการพ นั น หมด ล่ าสุดทราบว่าuายทุuคิดด อ กรวมกว่า 300,000 บ าท

จะมายึดเอาที่ดิน แต่รอย ายเ สี ยชีวิ ตก่อน นางน้อย เพรี อ ายุ 51 ปี อสม.ในหมู่บ้าน บอกว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านรับรู้

และพย าย ามจะช่วยเหลือมาโดยตลอด แต่มาไม่ได้เพราะลูกช ายย ายไม่ให้เข้าไปหา ประกอบกับคุ้มนี้มีแต่ผู้หญิง

จึงไม่กล้าเข้าไป เวลาเอาหมอมาฉี ดย าต้องแอบเข้าไปตอนที่ลูกชๅยย ายไม่อยู่ ด้านuายพิพัฒน์ บำรุงกลาง

ปลัดอำเภอสตึก ตัวแทนuายอำเภอ กล่าวว่าเบื้องต้นได้ประส านโ ร งพย าบาลสตึก นำตัวย ายไปตรวจสุ ขภาพก่อน

หลังจากนั้นตรวจสอบดูว่าย ายยังมีญ าติหลงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ามีจะถามว่าประสงค์จะรับย า ยไปดูแลหรือไม่

แต่หากไม่มีใครรับตัวไปดูแล จะประส าน พมจ.เพื่อเอาตัวไปที่บ้านพักคนช ร าตามลำดั บ

Related posts