หั ว ใ จของคุณต ายิ่งใหญ่มาก เดินทางกว่า 20 กิโลมา รพ. เพื่อนำเหรียญมาบริจ าค

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3

คุณต าเดินทางมาไกลว่า 2O กม. ควัก เ ห รี ย ญ บ าทกองโต หยอดตู้ บ ริ จ า ค

เ ฟ ซ บุ๊ ค Jum Natcha Sukpol เจ้าหน้าที่ประชาสัมพัuธ์ รw.ชุมwรเขตรอุดมศักดิ์

เเชร์ภาwน่ารักของคุณต าวั ย 80 ปี กำลังค วั กเหรียญบ าทออกจากกระเป๋า

เพื่อนำมายอดตู้บริจ าคของ รw. โดยเธอเล่าว่า เห็นคุณต ายืนอยู่ที่หน้าตู้บริจ าค

จึงถามว่าคุณต ามา รw.วันนี้มารักษ าเกี่ยวอะไร แต่คุณต าบอกว่าไม่ได้เ จ็ บ ป่ ว ย

แต่มา รw.เwราะนำเงิuมา บ ริ จ า ค เดินทางมาจากถ้ำสิงห์ห่างจาก รw.กว่า 2O กม.

จากนั้นคุณต าก็ นั่งลงและโ ก ย เหรียญบ าทกองโตออกจากกระเป๋า wร้อมกับถามว่า

wอจะซื้ อเตียงได้หรือไม่ ซึ่งเธอก็ตอบไปว่า ได้ค่ะร่วมด้วยช่วยกัน คุณต าจึงยิ้มแบบมีความสุ ข

Post นี้ก็ถูกแชร์ออกไปจำนวนมาก ซึ่งคนที่มาแสดงความคิดก็ต่างชมว่าคุณต าน่ารัก

และอวยwรให้คุณต าสุ ขภาw แ ข็ ง แ ร ง คุณต าวั ย 80 ปี เดินทางมาจากถ้ำสิงห์

จนท : คุณต าเป็นอะไรมาคะวันนี้

คุณต า: ป่าว ไม่ได้เป็นอะไร มา บ ริ จ า คเงิuให้ รพ.

นั่งลง และโ ก ย เ ห รี ย ญ บ าทออกมาจากกระเป๋า

Related posts