หนุ่มวั ย 23 สู้ชีวิ ตถึงต ามองไม่เห็น แต่ไม่เคยคิดยอมเเพ้ต่อโ ช คชะต า

หนุ่มเต้ย วั ย 23 ปี สู้ชีวิตถึงแม้ต ามองไม่เห็น แต่ไม่เคยคิดยอมแพ้ต่อโ ช คชะต า

ขอเดินหน้าเลี้ยงชี พด้วยตัวเองเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวสำหรับคนสู้ชีวิ ต นายชัยชนะ กล้าห าญ

หรือ เต้ย วั ย 23 ปี หนุ่มอุดรธานี ปัจจุบันอาศัยอยู่ห้องเช่ า ถ.อดุลยเดช

เขตเทศบาลนครอุดรธานี กว่า 5 ปีแล้วที่ เค้าได้ใช้ชีวิ ตอยู่ในโ ล กของ ความ มื ด

เต้ยเล่าว่ามีอาการผิ ด ปกติทางสายต าตอนอ ายุ 18 ปีส่วนพ่อแม่ก็เ สี ยแล้ว

ต้องใช้ชีวิ ตอยู่เพียงลำพั ง ด้วยการนำด อ กกุหลาบมาvายเพื่อเลี้ยงชี พตัวเอง

โดยจะเดินvายตามเส้นทางถนนประจักษ์ศิลป าคมเป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นเส้นทางที่เค้านั้นคุ้นชิน

ทำให้คนที่พบเห็นต่างชื่นชมในความที่เค้านั้นไม่ยอมแพ้เต้ยบอกว่า เvาต้องฝึกฝนตัวเองอยู่นาน

และพย าย ามปรับตัวและเขาก็ทำสำเร็ จ หันไปพึ่งประส าทสั มผั สอื่น ๆ มากขึ้น เช่น

ฟังเสียง ด มกลิ่u และใช้มือจับสิ่งต่าง ๆ เพราะเค้านั้นไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด

ถ้ายังอย ากใช้ชีวิ ตอยู่ ก็อย่ ายอมแพ้ทำอะไรได้ก็ทำต้องปรับตัว สู้กับปั ญห า

แล้วก็มีชีวิ ตอยู่ต่อไปให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานเข้ามาดูแลแต่เค้าเลือกเองที่จะใช้ชีวิ ตแบบนี้เอง

เต้ยยังบอกอีกว่า ถึงแม้ว่าเค้าจะมองไม่เห็น แต่ก็ต้องดำเนินชีวิ ตต่อไป แค่ต้องพย าย ามมากกว่าคนอื่น

การมองไม่เห็นมันเป็นแค่อุปส ร ร คหนึ่ง ที่ทำให้เราทำอะไรย ากกว่าคนปกติแต่ต้องเรียนรู้

ที่จะต้องอยู่กับมัน เพราะเค้านั้นต้องมีค่ าใช้จ่ าย ค่ าเช่ าห้อง ค่ากินค่าอยู่หากยอมแพ้แล้วชีวิ ตจะไปต่อได้อย่ า งไร

ในเมื่อเค้านั้นยังอย ากมีชีวิ ตอยู่ต่อไป ใครที่กำลังท้ อแท้หรือหมดกำลังใจอย ากให้ดู

เต้ยเป็นตัวอย่ าง เพราะบางครั้งชีวิ ตของคนเราเวลาที่เหนื่อຍล้ าที่สุดของคนเรา ก็คือชีวิ ตที่หมดกำลังใจ

Related posts