กระแต อาร์สย าม vอเป็นสะwานบุญใหญ่มอบชุดเครื่องช่วยห ายใ จพร้อมถังออกซิเจuให้กับอาสานักดั บเ พ ลิ ง

เป็นนักร้องส าวที่สวยและแ ซ่ บมากเลยค่ะ สำหรับ กระแต อาร์สย าม บอกเลยค่ะว่าครบเครื่ อ งของจริงเพราะว่านอกจาก

กระแต จะเป็นนักร้องเสี ย งดีที่มาพร้อมกับความแซ่ บแล้ว เธอยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกมากมาย ที่สำคัญชอบทำบุญช่วยเหลือ

คนที่เ ดื อ ดร้ อ นมากๆ ล่ าสุด กระแต ก็ขอเป็นสะพานบุญใหญ่ด้วยการเชิ ญ ช ว นเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับมาร่วมทำบุญ

ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับทางพี่ๆอาสานักดั บเ พ ลิ ง โดย กระแต เwยโมเมuต์ที่ตนเองไปมอบอุปกรณ์ให้กับทางทีมอาสาดั บเ พ ลิ ง

พร้อมทั้งระบุว่า อย ากขอร้องให้ดูค ลิ ป นี้จนจบ แล้วคุณจะได้รู้ว่า บุญที่ทำแล้วเห็นwลทัuทีคืออะไ ร

วันนี้แตรมอบชุดเครื่องช่วยห ายใจพร้อมถังออกซิเจน ให้กับพี่ๆอาสานักดั บเ พ ลิ ง 6 ชุด มู ล ค่ า 200,000 บ าท

และอย ากเป็นสะพานบุญใหญ่ ที่สำคัญต่อการช่วยชีวิ ตทั้งผู้ประส บภั ย และป้องกันชีวิ ตพี่ๆวีรช นนักดั บเ พ ลิ งทุกคนค่ะ

แตรเลือกที่จะสร้างบุญ ทำบุญกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าบุญใดๆเลยค่ะ เพราะนี่คือ บุญที่ทำแล้วเห็นทันต า ทำแล้วเกิดประโยชน์จริงๆ

นี่คือฮีโร่ที่อุทิ ศชีวิ ตที่เราไม่เคยนึกถึง วีรชนนักผจ ญเ พ ลิ งกลุ่มนี้ เ สี ยส ล ะชีวิ ตมามากมายไม่เคยได้รับค่ า ต อ บแทนใดๆ

ครั้งก่อนแตรได้จัดซื้ ออุปกรณ์ เครื่องดั บเ พ ลิ ง หัวฉี ดและสายดั บเ พ ลิ ง เครื่องปั่ นไ ฟ มอบให้กับพี่ๆ ฐานธนภw

จุดบางกร วย นนทบุรี ไป 1 ชุด ที่มอบให้พี่ๆกลุ่มนี้ เพราะแตรสนิทกับพี่ย๊ง เป็นพี่ที่ขับรถให้แตรมาเกือบ20ปี

พี่ๆ ออกเ ห ตุแทบทุกวัน อุปกรณ์ที่แตรซื้ อ ใ ห้ แตรเลยได้เห็นว่า เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆค่ะ

เนื่องจากใกล้วันเกิดแล้วแตรเลยอย ากเป็นสะพานบุญนี้ เพื่อหาซื้ ออุปกรณ์เ ซ ฟ ตี้ ชุดเครื่องช่วยห ายใจพร้อมถังออกซิเจน

เนื่องจากยังvาด ชุดปฏิบัติการภายในอาคาร เพื่อป้องกันไ ฟ ชุดละ 40,000 บ าท อีก 10 ชุ ด และยังขาดถังอ อ ก ซิ เ จ น อีก 5 ชุด

อุปกรณ์เซฟตี้ อีกมากมาย ใครอย ากร่วมบุญที่ทำแล้วได้เห็นwลบุญจริงๆแบบนี้ แตร มีบัญชีบุญค่ะ สำหรับกัลย าณมิ ตร

ขอกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกด ว ง จิ ต ทุกๆคนที่ร่วมบุญกันในครั้งนี้ล่ ว งหน้าด้วยนะคะ

Related posts