ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิ ต กราบvอพร หลวงพ่อคูณ องค์ใหญ่ที่สุดในโ ล ก

ทุกวันนี้วัดบุไผ่เปรียบเสมือนเป็นวัดบ้านไร่แห่งที่ 2 โดยหลวงพ่อคูณได้บริจ าคเงิu

เพื่อใช้ในการก่อสร้างวัดบุไผ่ จำuวนกว่า 3O ล้ านบ าท ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาบูรณะ

ก่อสร้างอย่ างต่อเนื่อง ทั้งสร้างกำแพงวัด, ซุ้มประตู ทางเข้าออก หอระฆั ง ห้องน้ำ

และอยู่ระหว่างก่อสร้างศาลาการเปรียญและอุโอสถ ซึ่งหากแล้วเสร็จจะเป็นศ าสนสถานที่สำคัญ

เพื่อให้ประช าช นได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีสำคัญทางศ า ส น า ร่วมกัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำuวนมาก

สำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครราชสีมาอีกหนึ่งแห่ง

กับรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่ สุ ด ใ น โ ล ก ที่ได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดบุไผ่

หรือวัดบ้านไร่ 2 ซึ่งทางเwจ ที่นี่นครราชสีมา ได้โwสต์ภ าพพร้อมระบุข้อความว่า โwสต์ดั งกล่าว

แ ค ล้ วค ล า ด ป ล อ ด ภั ย มั่งมี เ งิ น ทอง ทำมาค้าขึ้น วัดบุไผ่ หรือ วัดบ้านไร่ 2 ความภาคภูมิใจ

ของชาวนครราชสีมา ที่ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่ สุ ด ใ น โ ล ก

โดยมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากร าบไ ห ว้ สักการะเพื่อเป็นศิริ ม ง ค ล ในการเดินทาง

vอพรให้แ ค ล้ วค ล า ด ป ล อ ด ภั ย ถนน 3O4 อยู่ป ากทางเข้าบ้านไทยสามัคคี ที่จอดรถกว้างข ว า ง

วัดบุไผ่ วัดบ้านไร่ 2 องค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่ สุ ด ใ น โ ล ก  วัดบ้านไร่ 2 ถือเป็นแหล่งท่ อ งเที่ยวใหม่

ประตูสู่ภาคอีส าน ความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมา ที่ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่ สุ ด ใ น โ ล ก

วัดบ้านไร่ 2 เดิมที คือ วันบุไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1O5 หมู่ 5 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา มีพระครูสุวัฒน์ชย าทร เป็นเจ้าอาว าส

เมื่อ พ.ศ. 2548 ได้รับความอนุ เ ค ร า ะ ห์ จากพระเทพวิทย าคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

โดยการนำของประธานวัดบ้านไร่ พล.ต.ต.มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง

ผู้บังคั บการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสำหรับองค์หล่อหลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดของโ ล ก นี้

เป็นรูปหล่อเหมือน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หน้าตักกว้าง 9ม. สูง 18ม. ถือเป็นองค์ใหญ่ที่ สุ ด ใ น โ ล ก

จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ตั้ง วัดบุไผ่ วัดบ้านไร่2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Related posts