10 คำพูดบ่อยพาชีวิ ตให้เจริญ

คำพูดดีๆ 10 คำ พูดบ่อยๆพาชีวิ ตให้เจริญ นักจิ ตวิทย าบอกเอาไว้ว่า ความคิดมีความสัมพันธ์กับคำพูดเพราะฉะนั้น ควรระวั งเวลาจะพูด

อะไรออกมาเพราะมันจะสะท้อนกลับไปที่ความคิด เราจึงควรคิดให้ดีก่อนพูด และคำพูดต่อไปนี้ จะช่วยให้ชีวิ ตของคุ ณดีขึ้นได้อีกด้วย

1 คำว่าฉันเป็นคนดี

เรามักได้ยินคำๆ นึงบ่อยมากว่าฉันไม่ได้เป็นคนดีเท่าไหร่แต่นั่นไม่ถูกต้อง เรากำลังไม่เชื่ อในความดีงามในตัวเอง

คำนี้เราไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังหรอก ขอแค่พูดกับตัวเองบ่อย ๆว่าฉันเป็นคนดีนะ จิตใต้สำนึกของเราจะจดจำสิ่งนี้

แล้วก็จะป รับปรุ งตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นเรื่อย ๆเมื่อเป็นคนดี เราก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองน้อยลง

2 คำว่ารัก

คำสำคัญที่สามารถบอกใครต่อใครรอบตัวได้ แล้วมันจะส่งwลังให้กับทุกคนรวมถึงตัวเราเอง

แต่อย่ าลืมพูดคำว่ารักด้วยความจริงใจนะ โดยเฉพาะกับคนในครอบครัว พูดให้ได้ทุกวัน แล้วมันจะดีขึ้นจริง ๆ

3. คำว่าฉันจะพย าย ามต่อไป

ความพย าย ามนั้นสำคัญสำหรับทุกสิ่ง และมันบ่งบอกถึงการมีความหวังอยู่เสมอเมื่อเราพูดออกมาว่า จะพย าย ามต่อไป

มันจะเกิดพลัง ไม่ท้อแท้ พย าย ามให้ถึงที่สุดจะไปถึงเป้าหมายช้าหรือเร็ว ก็ยังไปได้ไกลกว่าตอนหยุดความพย าย าม

4 คำว่าฉันทำได้

จงเชื่อมั่นในตัวเองขจั ดความไม่มั่นใจออกไปด้วยคำ ๆ นี้ เพราะเมื่อพูดมันออกมาแล้ว

เราก็จะพย าย ามทำมันให้ดีที่สุดจนได้ แค่เชื่ อว่าทำได้ เราก็ต้องทำได้

5 คำว่าคุ ณเ ก่งนะเนี่ย

การชื่นชมในความสามา รถขอ งผู้อื่น ที่ไม่ใช่การประจ บประแ จง ต้องชื่นชมด้วยความจริงใจ

จะช่วยสร้า งมิต รภาพ ช่วยฝึกตัวเราเองให้ถ่อ มตน เป็นที่รักของใคร ๆ อะไรก็จะดีไปหมด

6 คำว่าขอเว ลาอีกสักหน่อย

การขอเวลา เป็นการต่อรองในกรณีที่เราไม่อาจทำงานให้เสร็จตามที่ตกลงไว้รวมถึงการใช้คืนห นี้สิน

การขอเวลาเป็นการ เผชิ ญหน้ากับ ความจริงอย่ างกล้าหาญฝึกตนเองให้กล้ าหาญ และมีความรับผิดชอบ

ด้วยการพูดคำ ๆ นี้แต่อย่ าให้บ่อยจนเกินไปนักล่ะ

7 คำว่าไม่เป็นไร

การยกโท ษให้คนอื่น ก็คือการสร้างมิ ตรภาพ และการยกเอาความยุ่งย ากใจออกไป การให้อภั ย

ใช้ได้กับทุกคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ให้อภั ยแล้วจะกลับไปเจ็ บซ้ำ ๆ หากคนคนนั้นทำร้ า ยเรา

เราก็ออกมาอยู่ห่าง ๆ ให้อภั ยแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปให้ดีงาม

8 คำว่ารบก วนช่ว ยหน่อย

การขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้าง จะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ และทำให้งานที่ต้องทำร่วมกัน

ประสบควา มสำเร็จได้ง่า ยขึ้น หากรู้สึกว่าต้องการความช่ วยเหลือ ก็ต้องเอ่ยปากออกมา

9 คำว่า ขอโท ษ

เชื่อไหมว่า wวกเราหลาย ๆ คนมักเขินอายกับคำ ๆ นี้ โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวเรามักไม่เอ่ยคำขอโท ษกับคนในครอบครัว

ทั้งที่ความจริงแล้ว คำ ๆ นี้จะช่วยประสานรอยร้าวภายในบ้านได้ด้วยนะนอกจากนี้ เมื่อเราเอ่ยคำว่าขอโทษ ตัวเราก็จะถูกปลดปล่อย

จากความรู้สึกผิดรู้สึกไม่สบายใจอีกด้วย แค่อย่ าพูดขอโทษพร่ำเพรื่อเกินไปละ มันจะกลายเป็นดูน่ารำคาญได้

10 คำว่า ข อบคุ ณ

แน่นอนว่า การพูดขอบคุ ณในทุกสถานการณ์ จะทำให้ตัวเราเป็นคนน่ารัก น่าคบหาและเมื่อมีคนได้รับคำขอบคุ ณนั้นไป เขาจะรู้สึกดีกับตัวเราด้วย

ส่วนตัวเvาเองก็จะมีกำลังใจ ในการทำความดีต่อไปมาฝึกพูดให้ชีวิตดีขึ้นกันดีกว่า ฝึกให้เป็นตัวเองแล้วชีวิตของเราก็จะไม่เหมื อนเดิมอีกต่อไป

Related posts