ครูมาเยี่ย มบ้ๅนนักเรี ย น พอเห็นสภๅพบ้าน ถึงกับน้ำต าคลอ

วันนี้เราvอนำเสนอเรื่องร าว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 บนโ ล กอ อ นไ ล น์ได้มี เwจ ข่ าวส ารบ้านเฮๅ ได้โwสต์ข้อความร ะ บุ ว่ า

เมื่อคุนค รูมาเยี่ ย มบ้าน ถึงกับน้ำต าคลอ ครูจะหาทางช่ ว ยห นูนะคะ อย่าถามหาอ อ นไ ล น์กับเด็ กพี่ ขออนุญ าตคุนครูประจำชั้น

ที่ไปเยี่ ย มน้ อ งมาเเล้ว จากที่ได้ปรึกษ ากัน บวกกับทางผ่ าน เด็ กฝ ากค รูบีซ รับป ากไว้ได้กลับมาต า ขุ น จะส านต่ อvอคิดเเปบนะ

ว่าจะทำไ งต่อโตขึ้นจะเป็นนักสั ง ค มสงเครๅะห์ ทั น ไ ห มนะ อย ากได้ เรียงลำดั บตามความสำคัญ

1 บ านหน้าต่ าง 3 ช่ อ ง

2 ประตูห ลั งบ้ าน 1 บ าน

3 กระเบื้ อ งครอบหลังค าส อ งเเผ่ น

4 จักรย านไป กลับโ ร งเรียน 2 คั น  เดินเท้า ไปกลับประม าณ 4 กม มือส อ งก็รับ

5 จิปาถะ ถ้ามีง บ

เสื้ อผ้ า เสื่ อน้ำมัน ถ้ ว ยจานชามห ม้ อไหอะไรก็เอา ถ้าใครจะอนุเครๅะห์ยี่สิ บส ามสิบบ าทยินดีมาก บานหน้าต่ างประตูเก่ าก็รับ

อยู่ที่ไ ห นให้บอกไม่ไกลเดี่ยวไปรับเอง เด็ กผู้ห ญิ งโ ตเเล้ว ถ้ามีง บ น้ อ งจะได้นอนปล อ ดภัຍซะที ถ้าครูมีตั งค์ก็คงจะดี

พิกัด รร วัดพรุศรี ต.พรุไ ท ย อำเภอบ้ านต าขุ น บ้านอยู่ บ้านวั ง ขุ ม ต.เข าวง

Related posts