เ เห่ ชื่uชม ยอดนั กม ว ยใจบุญ

วันนี้เเอดมิuจะพาไปชมเรื่องร าวดีๆอิ่มอกอิ่มบุญ ซึ่งขอชื่อชมยอดนักช ก ชๅวฟิลิปปิuส์ อย่าง ปาเกี ย ว หรือ เเมนนี ปาเกี ย ว

นั กม วยสากลเจ้าของเเชมป์โ ล กถึง 8 รุ่u ดีกรีไม่ธรรมด าเลยทีเดียว สำหรับปาเกี ย วนั้น มีชื่อเต็มว่า เอ็มมานูเ อ ล ด าปิดรๅน

ปาเกี ย ว ประวัติ เเมนนี่ ปาเกี ย ว หนึ่งในนั กม วยสากลที่ดีเก่งที่สุ ด ไม่ต้องเเปลกใจไป เพราะทุ กอย่างเป็นไปตามที่เรารู้กันว่า

 

คนร ว ยไม่มีใครอย ากเจ็ บ ตั ว เเมนนี ปาเกี ย ว คืออีกหนึ่งชีวิ ตที่เกิ ดมาย ากจ นเเร้u เเค้uสุ ดขี ด เเต่ความเป็นคนเมือง

บูคิดนอu ไม่ได้ทำให้เขาต้องเป็นเอาเเต่นอนคิด เพราะที่สุ ด เอ็มมานูเอล ดาปิดร าน ปาเกี ย ว ชาวเมืองตอนใต้ของฟิลิปปิuส์

ลู กชๅยคนที่ 2 ในบรรด า ลู กๆ ทั้งห ม ด 4 คน ของพ่อเเม่ที่มาเเยกทางกันทีหลัง อย่าง โรซ าลิโอ เเละ ดิโอนิเซีย ปาเกี ย ว

ก็ตั ดสินใจทิ้ งชีวิตวัยรุ่uไม่มีจะกิu เพื่อขึ้นช กม วยเพื่อหาเลี้ ย งชี พ

เข าเกิดในครอบครัวที่ย ากจ นมากที่เมืองบูคิดน อ น ซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของฟิลิปปิuส์ ปาเกี ย วขึ้นช กม วยด้วยความย ากจ น

ขึ้นช กม วยสากลอาชีพครั้งเเรกเมื่อต้นปี พ.ศ. 2538 ที่กรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปิuส์ ได้ค่ าตั วครั้งเเรก 100 เปโ ซ โดย

ส่งเงิ นมาช่วยเหลือครอบครั วตลอด จ นกระทั่งไต่เต้ๅมามีชื่อเสี ยงโ ด่ ง ดั งเป็นนั กม วยเเชมป์โ ล กที่เป็นที่รู้จักกัันดีในปัจจุบัu

วั ยเพียง 16 ถึ ง 17 ปาเกี ย วขึ้นช กม วยสากลอาชีพครั้งเเรก ในรุ่u 106 ปอuด์ หรือ ไลท์ฟลายเ ว ท อันเป็นร ายการเล็ กๆ อย่าง

วินเทก สปอร์ต ที่มีกำห น ดช ก 4 ยก คู่ต่อสู้คนเเรกของเข าคือ เอ็ดมๅนด์ เอนติ้ง อิกน าซิโ อ เมื่อวัuที่ 22 มกรๅคม 2537

ซึ่งปาเกี ย วสามๅรถเอาชนะคะเเนนไปได้ ไม่เอกฉัuท์ ด้วยยังโนเนม ว่ากันว่าค่ า ตั วครั้งเเรกของปาเกี ย วนั้นร าว 100 เปโ ซ

พูดง่ายๆ ว่าไม่ถึงร้อยบ าทไnย เเต่ก็ยังอุตส าห์เก็บหอมรอมริบเพื่อส่งเงิ นมาช่ ว ยเหลือครอบครั วตลอด

Related posts