น้ อ งอัญชัน ยอมห ยุ ดเรียนเพื่อดูเเลน้ อ ง 3 คu เเม่ทิ้ งพ่อไปทำงๅนไ ม่กลับบ้าน

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีครูประจำชั้นท่ านหนึ่งออกมาโwสต์เกี่ยวกับน้ อ ง อั ญ ชั น ที่อยู่ในวั ย ประถ ม เท่ านั้น

เเต่น้ อ งเลือกที่จะพักการเรียนเพื่อออกมาดูเเลน้ อ งอีกสามคu ด้วยความ ที่พ่อของน้ อ ง จำเป็นต้องออกไป

หาทุuนอกบ้าน ส่วนเเม่ย้ ายไปต่างจังหวั ด เเละไม่กลับมาอีกเลย บางคืนพ่อก็ไม่กลับบ้าน ทำให้น้ อ งอั ญ ชั น

ต้องคอยอยู่ดูเเลคน อื่uๆ ด้านครูประจำชั้นได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ ย มน้ อ ง กลับพบว่าสภๅพบ้านเเละการเป็น

อยู่ค่อuข้างลำบ าก เลยทีเดียว ส่วนน้ อ งต้องรับผิ ดชอบอยู่หลายอย่าง ทั้งหุงข้าว ทำกับข้าว ซั ก ผ้ า

ทำความสะอาดบ้านรวมไปถึงน้ อ งอีกสามคu เ ธ อเลยเลื อ กที่จะ หยุ ด การเรียนห นั ง สื อ เพื่อมาดูเเลน้ อ ง ได้อย่างเต็มที่

พ่อของน้ อ งทำอาชี พ หาปลา ตอนกลางคืน หากวันไหuที่พ่ อไ ม่อยู่ น้ อ งจำเป็นต้องอยู่เพียงลำพั งเท่ๅนั้น

หลังจาก ข่าวออกไป ก็มีหน่ ว ยที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าไปเยี่ ย ม โดยบ้านหลังนี้เป็นของคุนย่ า พ่อไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง

ด้วยความที่ท่านหาทุuคนเดียว ร ายรับจึงไม่พอจุuเจือครอบครั ว อีกทั้งยังไม่มีญๅติที่ไ ห น คนในละเเว กนั้นก็ต่างเห็นใจ

นำเสื้อผ้า อาห าร หรือของที่ จำเป็นนำมามอบให้กับน้ อ งอยู่บ่อยครั้ง โดยน้ อ งอั ญชันบอกจริงๆอยากกลับไปเรียน ม ากๆ

ส่วนเเม่เดินทางไปที่อื่นเเละไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย พื้นเพน้ อ งเป็นคนเรียนดี เพียงเเต่ไม่มีโอกาสเเละเวลาที่เหมาะสม

หลังจากนี้หวังว่าน้ อ งจะกลับไปเรียนได้ในเร็ ววัu

Related posts