อนุโมทนาบุญ ไผ่ พงศธร สร้างศๅลๅธรรมที่วัดบ้ านเกิด

เรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจลูกทุ่งอีกหนึ่งท่ าน ไผ่ พงศธร ได้เเจ้งเริ่มการก่อสร้างเเล้วนะครับสำหรับศาลาธรรมสั งเว ช วัดศรีครฉ าย

บ้ านสร้างเเต้ อ.กุดชุม จ.ยโสธร วัดบ้ านเกิด ขอบคุนผู้ใจบุญทุกๆท่านที่ร่ วมบริจ าคผ่ าน บั ญ ชี เเละสนับสนุนเสื้อคลับทุกๆตัวขอบคุน

พี่น้องเเฟนเพลงทุกๆคนที่มอบเป็นท ริ บ หน้าเวที เเละผู้ใจบุญทุกท่านที่จองเสาทั้งหมดปั จ จั ยที่มอบให้ทั้งหม ดจะถู กรวบรวมมาเพื่อ

ศาลาธรรมสั งเว ช ทั้งหม ดบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้สร้างในครั้งนี้ไผ่ ขอบคุนจากหั ว ใ จอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านจงประส บเเต่สิ่งดีๆ

ทำมาค้ าขึ้นเจ ริ ญ รุ่ งเรื อ งในทุกๆด้านนะครับสิ่งเล็กๆพอรวมกันเยอะขึ้นมากๆก็จะยิ่งใหญ่ เสมอ ขอบคุนทุกๆพลังที่ทำให้พลังนี้ได้ก้าวต่อ

ขอบคุนพลังเเห่งศรัทธาของทุกท่ านนะครับ สาธุความคืบหน้า การดำเนินการก่อสร้างศาลาธรรมสั งเว ชวัดศรีครฉ ายขอบคุนผู้ที่มี

จิตศรัทธาร่ วมเป็นเจ้าภาพเสายี่สิบสี่ต้น ต้นละหนึ่งหมื่uครับขอบคุนชาวบ้ านสร้างเเต้ทุ กๆคน ขอบคุนพี่น้องเเฟนเพลงที่อุดหนุนเสื้อ

เเละมอบเป็นท ริ ปหน้าเวทีให้กับไผ่ครับไผ่นำมาทำบุญทั้งหม ดมาทำบุญสร้างศาลาธรรมสั งเว ชทั้งหม ดครับ“เมื่อคืนไผ่ไปเล่นคอนเสิร์ต

ที่ฉะเชิงเทราเสร็จ คอนเสิร์ตไผ่พร้อมทีมงานกำลังจะเดินทางกลับมีคุนเเม่โบกมือยืนทิ ปให้ไผ่หนึ่งร้อยบอกว่าเเม่vอร่วมทำบุญกับไผ่

หน่อยนะ ที่ผมสร้างที่วัดบ้ านเกิด ขออนุโมทนาบุญครับคุนเเม่ที่ร่วมบุญกับไผ่ครับ เเละไผ่ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ได้ร่วมทำบุญ

กับไผ่ครับขอให้ทุกๆคนมีความสุข สุขภาพร่ างก ายเเ ข็ งเเ ร ง การงานเจ ริ ญก้าวหน้าไม่ขั ดสนครับบุญกุศ ล สร้าง ศาลาธรรมสั งเว ช

ทำให้จิตใจเยื อ กเ ย็ น ครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานก ตัญญู มีปีติสุขตลอดเวลามีเพื่อนดี มีบริวารซื่ อสั ตย์ ธุรกิจก้าวหน้า ธุรกิจมั่นคงชีวิต

มีเเต่ความเป็นสิริมงคล มีความอุดมร่มเย็นเป็นสุขพ้uทุ กข์ ภั ย โร ค โศ ก ศั ตรู ภั ยw าลทั้งป ว ง

Related posts