สุดสงส าร ตๅกับยๅย ลู กนำหลานน้ อยวั ย 3 เดือuมาทิ้ งไว้ ไ ม่ ติ ด ต่ อกลับ

สุดสงส าร ต า กับ ย าย ลู กนำหลานน้ อ ยวั ย 3 เดือนมาทิ้งไว้ ไม่ติ ด ต่ อ กลับ เรื่องร าวที่น่าเวทuาอย่างมาก

เมื่อสองต า กับ ย าย ชาวจั งห วั ดสกลนคร ฐๅนะยากจu มีอาชีพรับจ้ างทั่วไป ชีวิตที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ซ้ำยังต้อง

มาแบกรับภๅระเลี้ยงหลานฝ า แ ฝ ด อ ายุ 3 เดือนตามลำพัง หลังจาก ลู ก ค ล อ ด แล้วไปทำงานที่เมืองกรุง

บอกว่าจะส่งเงิuกลับมาแต่ก็ห ายเงี ย บไม่ ติ ด ต่ อ กลับมาอีกเลย ส่วนพ่อของเด็ ก ทิ้ งไปตั้งแต่รู้ว่าแม่ของเ ด็ กท้ อ ง

ตอนนี้ต า กับ ย าย แบกรับภๅระเลี้ยงหลาน ไม่มีเเม้เงิuจะซื้ อ นมให้กลานกิu เนื่องจากตนมีร ายได้จากเบี้ ย คนช ร า

ช่วงดูแลหลานก็ไม่ได้ออกไปรับจ้ าง จึงออกมาว อ น ผู้ใจบุญเมตต า

Related posts