ชื่นชมพ่อแม่เรียนจบ ป.4 ทำนาส่งลูก 7 คนเรียนจบปริญญ า คว้าเ กี ยรตินิยมทุกคน

สมควรยกให้เป็นพ่อ-แม่ ดีเด่น ทำนา ส่งลูก 7 คนเรียน จบปริญญ า คว้าเ กี ยรตินิยมทุกคน

คนบางคน ไม่ได้มีความรู้อะไรเท่าไหร่ แต่สิ่งที่มีคือ ความมุ่งมั่น ที่จะทำอะไรบางอย่ างให้ออกมาดีที่สุด

เด็กสมัยนี้ดื้ อรั้ น ไม่ค่อยเข้าใจคนเป็นพ่อแม่ว่าต้องตร า ก ตรำ แค่ไหนในการหา เ งิ น มาส่งเ สี ยเลี้ยงดู

นั่นไม่ใช่แค่หน้าที่ ที่ท่านทำไปเพราะ ความรัก หวังเพียงให้ลูกเรียนสูงๆ

ไม่อย ากให้ลูกลำ บ า ก เหมือนกันกับตนแต่ครอบครัวตัวอย่ างนี้ น่ายกย่องให้เป็นตัวอย่ าง

ด้วยความมุมานะของพ่อและแม่ บวกกับความขยันและตั้งใจของลูกๆ ทุกคน

ทำให้พวกเขาประส บความสำเร็จต่อหน้าที่ที่พึงมี เมื่อไม่นานมานี้ วันที่ 25 ธ.ค.61 นายเพลิน วิชัยวงศ์

นักประช าสั มพั นธ์ ม.อุบลราชธานี ได้เปิดเwยเรื่องราวที่น่าชื่นชมกับบัณ ฑิ ต สู้ ชี วิ ต

ลูกชาวนา ครอบครัว ชินนะแสง ชาว จ.ยโสธรพ่อแม่ทำนาส่งลูกเรียนที่มหาวิทย าลัยอุบลราชธานี

ทั้งหมด 7 คน จากรุ่นสู่รุ่นจนประส บความสำเร็จใน ชี วิ ต โดยทุกคนจบ ป.ตรี มีผลการเรียนที่ดี

ได้บัณ ฑิ ต เกียรตินิยมทุกคน น้องทุกคนสวมชุดครุยของพี่สาวที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

คุณพ่อแหง ชินนะแสง เผยว่า ครั้งนี้เป็นอีกครั้งของความภูมิใจในความสำเร็จของลูกสาว

ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่ 7 แล้วที่ได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตลอดเวลาที่เลี้ยงดูลูกทั้ง 8 คน

พย าย ามสอนลูกทุกคนเรียนรู้ในวิถี ชี วิ ต ความลำบ ากของอ า ชี พ การทำนา

การใช้ ชี วิ ต เป็นอยู่แบบพอเพียง ใช้จ่ายอย่ างประหยัดเท่าที่จำเป็น ในช่วงวั ยเรียน

เป็นอีกช่วงที่ลำบ ากมาก ทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มขึ้นต้องหยิบยืม หรือกู้ เ งิ น ส่งลูกเรียน

ไม่เคยให้ลูกเรียน พิ เ ศ ษ และไม่รู้ว่าเ กี ยรตินิยมคืออะไร รู้เพียงอย่ างเดียวว่าอย ากให้ลูกทุกคน

ได้เรียนหนังสือสูงๆ เติมเต็มในส่วนที่หายไปใน ชี วิ ต ที่ผ่านมา ซึ่งพ่อกับแม่มีความรู้เพียงแค่ชั้น ป.4

ภูมิใจที่ลูกทุกคนหาเลี้ยงชี พได้ และเป็นคนดีของสังคม ห ยา ดเห งื่ อของพ่อกับแม่ทุกหยด

คือพลังสู่ความสำเร็จของลูก คุณพ่อแหง กล่าวนางสาวระพีพร ชินนะแสง อายุ 23 ปี

ภูมิลำเนาอำเภอเลิงน กทา จังหวัดยโสธร บุ ตรสาวคนที่ 7 จากพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นบุ ตรของ

พ่อแหง ชินนะแสง อายุ 66 ปี และ แม่สมควร ชินนะแสง อายุ 58 ปี อ า ชี พ ทำนา

ส่งลูก 7 คน เรียนจนสำเร็จการศึกษา ได้บัณ ฑิ ต เกียรตินิยมทุกคน ส่วนลูกคนที่ 8 กำลังเรียนระดั บ ปวช.

ซึ่งบัณ ฑิ ต ลูกชาวนาทุกคนได้ทำงานในสาขาวิชาชี พที่เรียนมา ประส บความสำเร็จจนเจริญก้าวหน้า

นับเป็นอภิช าตบุ ตรแก่วงศ์ตระกูล ทำให้ พ่อแหง และ แม่สมควร ได้รับรางวัลพ่อและแม่ตัวอย่ าง

ระดั บอำเภออีกด้วยนางสาวระพีพร บัณ ฑิ ต ป้ายแดง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษา

และได้เข้ารับพระราชทานปริญญ าบัตร ครั้งนี้เป็นบัณ ฑิ ต ก่อนหน้านี้พี่สาวทั้ง 6 คน เรียนจบที่นี่

ซึ่งตนก็ได้มาร่วมยินดีทุกครั้ง และครั้งนี้ตนสำเร็จการศึกษา พี่ๆ ก็มาร่วมยินดีทุกคนเช่นกัน

ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่ อาจารย์ ถ่ า ย ท อ ด ความรู้ให้กับศิษย์อย่ างเท่าเทียม

ไม่สอนแค่ให้เราเป็นคนเก่ง แต่ยังสอนให้เราเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณธรรม

ขณะที่ในปัจจุบัน เดินตามฝันได้สำเร็จ ได้เข้าทำงานที่สถาบันการ เ งิ น แห่งหนึ่ง

ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้มีพ่อกับแม่ที่เป็นกำลังใจสูงสุดความลำบ ากของพ่อแม่ในการทำนา

เป็นแ ร งผลักดันให้ลูกทุกคนต้องตั้งใจเรียน ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้

รวมทั้งขอบคุณความพย าย ามและอดทนของตนเอง จนทำให้มีวันนี้

Related posts