ยอดหญิงแ ก ร่ ง คุณย าย วั ย 75 ปี ขับรถสิ บ ล้ อ เลี้ยงชี พ ทำมานานกว่า 40 ปี

มีผู้ใช้เฟ ซ บุ๊ ก ร ายหนึ่ง ได้ออกมาเwยแ พ ร่เรื่องร าวของคุณย ายท่านหนึ่ง มีอ ายุ 75 ปีแล้ว

คุณย ายได้ทำอาชี พขับรถสิ บ ล้ อมานานกว่า 40 ปี หลังจากที่ไปบั งเ อิ ญพบกับคุณย ายระหว่างทางแวะกินข้าว

ก่อนถ่ายค ลิ ป มาเwยแ พ ร่ จนเป็นที่ฮือฮากันในโ ล กอ อ น ไ ล น์รถบรรทุ กใช่ว่าใครๆ จะขับกันได้ง่ายๆ

นอกจากจะต้องมีทักษะ ความสามารถในการขับขี่การควบคุมรถแล้วซึ่งมีร ายละเอี ย ด มากกว่ารถยนต์ทั่วไป

เนื่องจากด้วยช่วงความยาว น้ำหนั ก ขนาดรถที่ต่างกับรถยนต์อย่ างมาก ดั งนั้นแนะนำว่าควรมีการเรียน

ฝึกขับรถบรรทุกเ สี ยก่อน เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถก่อนออกถนนจริงอย่ างกรณีล่ าสุด

ที่กำลังถูกพูดถึงบนโ ล ก โ ซ เชี ย ลเมื่อผู้ใช้เฟ ซ บุ๊ ก ชื่อ Somsak Hangkasee ได้เwยแ พร่ภาพของคุณย ายท่านหนึ่ง

ที่กำลังขึ้นไปขับรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยได้ระบุข้อความว่า แวะทานข้าวเจอคุณย าย 75 ปี ขับมา 40 ปี ยังมีเก๋ากว่านี้มั้ย

ทั้งนี้หลังจากภาพได้ถูกเwยแ พ ร่ออกไปเหล่าชาวเน็ตต่างเข้ามาถูกใจกันเป็นจำนวนมาก

ล่ าสุ ด พบว่า คุณย ายคนดังกล่าวคือ นางร าตรี ร่มไ ท ร อายุ 75 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 211 หมู่ 6

ต.ประจันตค าม อ.ประจันตค าม จ.ป ร าจีนบุรี ย า ยเป็นคนอารมณ์ดี ร่ างก ายยังแข็งแ ร ง โดยเฉพาะเรื่อง

ของสายต าที่คุณย ายไม่ต้องพึ่งแว่นสายต า คุณ ย ายราตรี เล่าว่า คุณย ายอยู่กับลูกเลี้ยงเพียง 2 คน

เพราะว่าสามีได้เ สี ยชีวิ ตไปแล้ว โดยธุรกิจขนส่งดั งกล่าวเป็นธุรกิจภายในครอบครัวมานานกว่า 40 ปี

แล้วปกติได้ขับรถเองมาโดยตลอดซึ่งคลิ ปที่ออกไป ที่เห็นว่าตัวเองเป็นคนขับเพราะในช่วงนี้มีปั ญห าเศรษฐกิจ

และ vาดคนขับรถอีกครั้งรถบรรทุกคันดังกล่าว ลักษณะรถเก่ามากอ ายุกว่า 40 ปี ซึ่งมีตนคนเดียวที่สามารถขับได้

คุณย ายราตรีบอกว่า ญ าติพี่น้องหรือว่าลูกสาว จะคอยห้ามตลอดแต่อาจเป็นเพราะตนได้รับงานไว้แล้ว

แล้วช่วงนี้vาดลูกน้อง จึงต้องออกมาขับเองแต่จะระมั ด ระวั งตัวเองอยู่เสมอโดยในการขับแต่ละครั้ง

จะไม่เกินก ฎ หม ายกำหนดบางครั้งอยู่ระหว่าง 40 ถึง 60 กิโ ลเมตรต่อชั่ วโมงเท่านั้นเอง

เห็นแบบนี้แล้วทำให้มีกำลังใจอีกเยอะเลย ย าย 75 ยังขับรถสิบล้อเลี้ยงป ากเลี้ยงท้อง

ในขณะที่คนอ ายุเริ่ม 60 กำลังบ่นว่าตนเองแก่ และหวังพึ่งลูกหลานอย่ างเดียว

ไอ้คนแบบเราๆ ถ้ายังแข็งแ ร งอยู่ก็หาทำงานเถอะ ไหนๆ ลูกๆ ก็โตกันหมดแล้ว หาเงิuมาได้ก็กินเองใช้เอง

ไม่ต้องเป็นภาระใคร เดี๋ยวลูกอ ย ากให้ เขาก็ให้เองแหล่ะไม่ได้บอกให้เพื่อนๆ ไปขับรถบรรทุกนะ

แค่อย ากบอกว่า คนเรา ถ้ามี ร่ า ง ก ายครบ 32 หาทำอะไรดีกว่า อ ย่ าอยู่เฉยๆ นั่งเฉยๆ รอเวลาให้มันหมดไปวันๆ

อีกไม่กี่ปีก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว ทำตัวไร้ค่ าไปก็ไม่มีประโยชน์งานเล็กๆ น้อยๆ ก็หาทำกันไป ได้เงิuร้ อ ย สอง ร้ อ ย

ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะจ๊ะ

Related posts