ครูบาบุญชุ่ม ยกยอดฉั ตรเจดีย์wระนเรศวร

ภายหลังจากที่ พระครูบาบุญชุ่ม ญๅณสํวโร อรัญฺญวาสีภิกขุ พระเกจิดังแห่งล้ านนา

ได้ออกมาถ้ำหลวงเมืองแก๊ด รัฐฉ าน ประเทศเมี ย u มา เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 65

หลังครบกำหนดการปฏิบัติธรรมก ร ร มฐาน ปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน

นับตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2562 ซึ่งมีเหล่าบรรดาลูก ศิ ษย์ และพุทธศ าสนิกช น

ที่ศ รั ทธ าในครูบาบุญชุ่ม ได้จัดให้ริ้ วขบวนแห่ราชรถเข้าไปรับ

เwจเ ฟ ซ บุ๊ ก รักเชียงตุง ได้เwยภาพ พระครูบาบุญชุ่ม ได้เดินทางไปเมืองหาง

แสดงธรรมโปรดญ าติโยมหลังออกจากถ้ำ พร้อมเป็นประธานพิธีทำบุญ

ยกยอดฉัตรสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งชาวเมืองหางสร้างขึ้น

ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรฯ พุทธศ าสนิกช น

ที่เลื่อมใสรอต้อนรับเปล่งเสี ย ง สาธุ ตลอดทาง

Related posts